Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondervraagd, en heb dezen mensch in niets schuldig bevonden aan de dingen, waarvan gij Hem beschuldigt1); 15. ja, ook Herodes niet; want hij heeft Hem tot ons teruggezonden 2), en ziet, er is door Hem niets bedreven, dat des doods waardig is. 16. Ik zal Hem dus kastijden en loslaten."

Pilatus begint met het resultaat van al wat tot hiertoe gedaan is samen te vatten. — Behalve de hoogepriesters, hadden ook de aanzienlijken des volks, de xpxovrcs, zitting in het Sanhedrin. De schriftgeleerden worden hier niet genoemd. Het volk stond op het plein; rondom zijn hoofden verzameld. — 'ArorrpécpovTx: het volk van de gehoorzaamheid aan den keizer afkeerig makende.

Vs. 15. Volgens de lezing van den T. R.: Want ik heb u tot hem gezonden zou Pilatus het zenden van Jezus naar Herodes als een bewijs van zijn onpartijdigheid vermelden; hij heeft zelfs een beroep gedaan op het oordeel van den nationalen vorst. Volgens de lezing der Alexand.: Want hij heeft Hem tot ons teruggezonden beroept zich Pilatus op het oordeel van Herodes-zelf, die Jezus blijkbaar onschuldig heeft gevonden, daar hij Hem tot Pilatus heeft teruggezonden, zonder Hem te veroordeelen. Deze laatste lezing is meer in overeenstemming met den eersten zin van het vers: „Ook Herodus niet." Bij de Alexandr. lezing zou men het yxp met den tweeden zin van het vers in betrekking moeten brengen en dezen aldus moeten verklaren: „En ziet, men heeft Hem niets gedaan, waaruit te zien is, dat Hij des doods waardig geacht is. Maar bij deze opvatting moest men in dezen zin een veel te aanzienlijke ellips aannemen.

1) N A. L A laten xxrx voor avrov weg.

2) T. E. leest aveiren^u vfioif npoi acvrov, met A D en 10 Mjj,; Itplw Syrenr; SB en 5 Mjj.: «vene/i^iev yup avrov xpos

Sluiten