Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is natuurlijker, hem volgens een bekende Grieksche constructie aldus te verklaren: „En ziet, Hij (Jezus) heeft niets gedaan, dat des doods waardig is (zoowel volgens het oordeel van Herodes, als volgens het mijne)." — Pilatus verklaart dus zonder omwegen en met beslistheid, dat deze geheele reeks van onderzoekingen slechts gestrekt heeft, om de onschuld van Jezus ten opzichte van de tegen Hem ingebrachte beschuldigingen te doen uitkomen. Maar waarom trekt hij dan daaruit het besluit (dus, vs. 16), dat hij Hem zal geeselen, om Hem daarna los te laten P Het was reeds eenigszins een rechtsweigering, Jezus naar Herodes te zenden , nadat hij zijn onschuld erkend had; maar het is een nog veel grootere, zonder eenige reden daarvoor aan te voeren, een straf voor Hem vast te stellen, en vooral een straf als de geeseling, die bijna met den dood gelijk stond. Deze eerste betooning van inschikkelijkheid verraad zijn zwakheid en levert hem reeds bij voorbaat over aan den wil van tegenstanders, die vastberadener zijn dan hij.

Vs. 17 —19. „En hij was verplicht, hun op ieder feest iemand los te laten. ') 18. De menigte riep dan eenstemmig uit2): Weg met dezen, en laat ons Barabbas los! 19. Deze was iemand, die wegens een oproer, dat ia de stad had plaats gehad, en om een moord in de gevangenis 3) geworpen was4)".

Als vs. 17 echt was, zou het verband dit zijn: „Ik zal Hem loslaten, want ik ben zelfs volgens de gewoonte verplicht, u een gevangene los te laten." Hij zou zich dan

1) ABKLTH laten dit vers weg. T. R. leest het, met N en 12 Mjj. It. Syraeh.; D Syrc" plaatsen het na ys. 19.

2) T. R. leest avexfx^xv, met A en 15 Mjj.; kBLT: ecvtxpxyov.

3) K B en 3 Mjj. lezen ev tji <f>t/Anxy, in plaats van ei( <pvt.zxqv.

4) BLT' lezen (3*irfeit;, in plaats van (3f|3Ai)ftf ; N laat dit woord weg.

Sluiten