Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenstemt. Deze bespotting gold minder Jezus-zelf, dan wel den Joodschen Messias, die in zijn persoon vertegenwoordigd was.

III. 23:26—46: De terdoodbrenging van Jezus.

Wij splitsen dit bericht in drie afdeelingen: 1° de wegleiding naar de strafplaats (vs. 26—32); 2° de kruisiging (vs. 33—38); de tijd, die aan het kruis werd doorgebracht (vs. 39—46).

1° Vs. 26—32. De wegleiding naar de strafplaats.

Vs. 26. „En terwijl zij Hem wegleidden, namen zij een zekeren Simon van Cyrene, die van het veld kwam, en legden het kruis op hem, om het achter Jezus te dragen."

Het oogenblik, waarop Pilatus het doodvonnis uitsprak, duidt Johannes als de zesde ure aan, terwijl volgens Markus de derde ure de tijd was, waarop Jezus gekruisigd werd. Volgens de bij de ouden gewone wijze om de uren te tellen (van 6 uur 's morgens af), zou de door Johannes opgegeven tijd de middag, en de door Markus aangeduide des voormiddags 9 uur zijn. De tegenspraak schijnt zoo schreeuwend mogelijk te zijn: Jezus om 12 uur veroordeeld (Johannes), en om 9 uur 's morgens gekruisigd (Markus)! Langen ondersteunt een meermalen aangewende poging tot verzoening met nieuwe argumenten: Johannes zou de uren tellen, zooals wij doen, d. w. z. van middernacht af. De zesde ure zou bij hem dus 6 uur 's morgens zijn, hetgeen iets beter met de opgave van Markus zou overeenstemmen, de tusschentijd tusschen 6 en 9 uur zou voor de noodige toebereidselen gebruikt zijn1). Maar is het waarschijnlijk, dat Johannes

1) Langen beroept zich op drie plaatsen, waarvan de eene in de Rist. nat. (II, 70) van den onderen Plinius, de tweede in de Epist. (III, 5) van den iongeren Plinius, en de derde in de Acta (c. 7) van den marteldood van

Sluiten