Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komende en i) Hem edik aanbiedende, 37. eu tot Hem zeggende: Indien gij de koning der Joden zijt, verlos Uzelven! 38. En er was ook een opschrift2) boven Hem3): Deze is de koning der Joden."

Het werpen van het lot over de kleederen, waardoor de gekruisigde tot een soort speelgoed gemaakt wordt, behoort tot dezelfde reeks van feiten als de in vs. 35 en verv. vermelde bespottingen. De kleederen der cruciarii behoorden volgens de Romeinsche wet aan de scherprechters. Ieder kruis werd zonder twijfel door een afdeeling van vier soldaten, een «t,p&m (Hand. 12:4), bewaakt. Men moet j lezen, en niet het enkelvoud, dat aan de parall. ontleend is. Tweemaal werd het lot geworpen, eerst om de vier tamelijk gelijke deelen, die van de kleederen van Jezus waren gevormd (mantel, muts, gordel, sandalen), en daarna om zijn rok of tunica, die te veel waarde had, om bij een van de vier deelen te worden gevoegd. — Het woord ömpeï», aanschouwen, geeft geen vijandige gezindheid te kennen; maar als men in het volgende het xcti, ook, na Sé leest, en het au» xutcï?, met hen, na &p%ovre?, dan moet men toch aannemen, dat het volk eveneens spotte. Ik voor mij ben geneigd,'deze wooiden, die de T. R. leest, voor toevoegsels te houden, waardoor men het bericht van Lukas met dat van Markus (vs. 29) en van Mattheus (vs. 39) in overeenstemming wilde brengen, hoewel dit hulpmiddel niet noodig was, daar de twee laatste berichten de bespottingen geenszins aan de geheele menigte, maar alleen aan de voorbijgangers toe-

1) KAB en 2 Mjj. laten koci weg.

2) T. R. leest hier met A D en 13 Mij. Syr- (met Svrcur) . ^ B L laten het weg.

8) T. R leest hier, met NA en 16 Mjj. Itp'er Syr., ypacppoctttv «AAiivikoiq kou puiioei)toi$ kou e(3pociKoi$; BCL Syrcur Cop. laten deze woorden weg, die waarschijnlijk aan Johannes ontleend zijn.

Sluiten