Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijven. Weiss behoudt het xxl, ook, en verklaart het aldus: „De hoofden zagen het niet alleen aan, maar spotten ook nog." Deze zin is gezocht. De uitdrukking: de uit verkorene Gods duidt den Christus aan als van te voren er toe bestemd, het goddelijk plan ten aanzien van Israël en de geheele wereld te verwezenlijken; vgl. 9 : 35. — De spotternijen der soldaten hebben meer op het Israëlitische koningschap als zoodanig, dan op Jezus persoonlijk betrekking (Joh. 19 : 5, 14, 15). — Men heeft dikwijls gemeend, dat de door de soldaten Jezus aangeboden wijn die was, welke voor hun eigen gebruik bestemd was (c?s?, een gewone wijn). Maar de spons en de hysopstok, die zich daar ook bevonden (zie Matth., Mark., en Joh.), verheffen het boven allen twijfel, dat men gezorgd had voor een verkwikking voor de gekruisigden. — De soldaten nemen de houding aan, Jezus te behandelen als een koning, wien bij het feestmaal de beker wordt aangeboden. Deze spothulde wordt dan ook in verband gebracht met het opschiift, dat de Romeinsche soldaten, volgens het bevel van Pilatus (Joh. 19:19—22), boven het kruis hebben gezet, een ironisch opschrift, dat echter meer het Joodsche volk en zijn hoofden, dan Jezus belachelijk moest maken. Dezen samenhang van denkbeelden drukt het: Er was ook van vs. 38 uit. Door dit voor de Joden zoo krenkende opschrift wreekte zich Pilatus er over, dat zij hem genoodzaakt hebben, iemand ter dood te laten brengen, dien hij voor onschuldig verklaard had. De vermelding van de drie talen is een aan Johannes ontleende interpolatie.

3° Vs. 39—46. De tijd, die aan het kruis werd doorgebracht.

Vs. 39—43. „En een van de gekruisigde kwaaddoeners hoonde Hem, zeggende: Zijt gij niet ')

1) RB CL Italiq Cop. Syrcar lezen: ov%t o-v st\ T. R., met A en 15 Mjj. Syr.: ft trv a.

Sluiten