Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of: „in uw koninkrijk", of met Oltramare: „als gij in uw rijk zult zijn", alsof de moordenaar aan een hemelsch rijk dacht, dat Jezus op het oogenblik van zijn dood zal ingaan. Hij zegt otxv wanneer gij zult komen-, hij denkt aan

een glorierijke wederkomst van Jezus op aarde als koningMessias (Jv rij fixziiiix aov), of tot oprichting van zijn koninkrijk, volgens de lezing van den Vaticanus {sic tv\v (3x<riteixv aou). Deze man kan over de heerlijke wederkomst van Jezus hebben hooren spreken, waarover de Heer zoo menigmaal tot de zijnen gesproken had, of hij kon daarvan een voorgevoel hebben gekregen door het contrast tusschen dezen dood als misdadiger en zijn waardigheid als Messias, waaraan hij niet twijfelde. De Messias zou, zooals men zich algemeen voorstelde, volgens Jesaja (26 : 19) en Daniël (12:2) die Israëlieten opwekken, die waardig geacht werden, met de aartsvaders aan het Messiaansche feest deel te nemen (vgl. 14 : 14; 20 : 35). Want Hij zou „den sleutel van de opstanding der dooden" medebrengen (Sanhedr., 113a).

Vs. 43. Het antwoord des Heeren overschrijdt verre de verhooring van deze bede, maar het sluit haar in zich. Met het vooraan staande afacpov, heden, stelt Jezus de nabijheid van de zaligheid, die Hij hem toezegt, met nadruk tegenover de verre toekomst, waaraan de moordenaar dacht. „Heden nog, voordat deze zon, die ons verlicht, verdwenen is." Het is van alle beteekenis ontbloot, dit heden met het werkw. ik zeg u te verbinden. De uitdrukking Paradijs schijnt af te stammen van een Perzisch woord, dat lusthof beteekent. Zij wordt in den vorm pardes (ons, Pred. 2:5; Hoogl. 4 : 13) gebruikt, om een koninklijken tuin aan te duiden. In den vorm Trotpoticitro; komt zij in de LXX overeen met het woord tuin of hof (Gen. 2:8 en 3 : 1). Daar het aardsche Eden voor den mensch verloren was, werd de uitdrukking Paradijs toegepast op dat gedeelte van den Hades, waar de geloovigen worden opgenomen, en in eenige geschriften van het N. T. (2 Cor. 12:4; Openb. 2:7) op het verblijf van den verheerlijkten Heer en van zijn geloovigen: den derden hemel. Hier is sprake van het Paradijs als

Sluiten