Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet het aldus worden gelezen: O h FTfrpo? xvxrrxs eïpxnev

C7TI TO WfiCtOV KXl TTXpXKlI^Xg XTTtj^ós 7TpO$ SXUTOV ÓXUftX&V TO

■ye-yovog. — UxfxwvTttv, zich bukken om met den blik nauwkeurig te onderzoeken (1 Petr. 1 : 12); nbvx, alleen, zonder het lichaam.

II. Vs. 13—32: De verschijning op den weg naar Emmaüs.

Dit schoone verhaal heeft alleen Lukas voor ons bewaard. Het is het tegenstuk van dat van de verschijning aan Maria Magdalena in het Evangelie van Johannes. Het korte bericht van Mark. 16 : 12—13 is slechts een uittreksel uit dat van Lukas. Zelfs Strauss, die er op uit is, aan dit feit een zuiver natuurlijk karakter te geven, kan niet nalaten te erkennen, dat het een kern heeft, die werkelijk historisch is.

Vs. 13—14. De twee reizigers: „En ziet, twee van hen waren dienzelfden dag op weg naar een vlek, dat zestig*) stadiën van Jeruzalem was, welks naam Emmaüs is. 14. En zij spraken met elkander over al deze dingen, die er gebeurd waren."

Het kx) (Saü kondigt iets onverwachts aan. De naam van een van de twee reizigers was Kleopas (vs. 18). Deze naam schijnt een verkorting van den Griekschen naam Kleopatros te zijn, en niet, zooals K\üttx: (Joh. 19 : 25), een reproductie van den Hebreeuwschen naam cbn. Is dit zoo, dan doet die naam vermoeden, dat hij, die hem droeg, een proseliet van Grieksche afkomst was. Wat zijn metgezel betreft, Theophylactus en anderen meenen, dat het Lukaszelf was, ten eersten omdat hij niet genoemd wordt, en ten

1) SlKNn lezen ixutov efyxovTB, in plaata van ityxovTx.

Sluiten