Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeft. Natuurlijk is Daniël bij deze indeeling onder de profeten gerangschikt.

Vs. 15. Dit licht, dat voor hen op het geheele O. T. valt, is het gevolg van een werking des H. Geestes, die de in het voorgaande vers vermelde onderrichtingen hadden voorbereid, terwijl zij hun geloof versterkten. Dit oogenblik komt blijkbaar overeen met dat, hetwelk Johannes met deze woorden beschrijft (20:22): „Hij blies op hen (iveQvwsev xutoTs), zeggende (letterlijk): „Ontvangt Heiligen Geest!" De Geest opende bij hen het innerlijk zintuig van den voZs, waardoor de mensch de waarheid onderscheidt, en verlichtte hen dermate, dat zij in staat werden gesteld, de gedachten Gods aangaande het heil der wereld te verstaan, en daarom ook de openbaring der H. Schrift, die de verwezenlijking daarvan had voorbereid. Volgens de thans door velen aangenomene interpretatie van het O. T. had Lukas, in plaats van: „om de Schriften te verstaan", moeten zeggen: om den zin daarvan geheel en al te vervalschen.

Vs. 46—49. „En Hij zeide tot hen: Alzoo is er geschreven 1), dat de Christus moest lijden en op den derden dag van de dooden opstaan, 47. en dat boete en2) vergeving der zonden in zijn naam aan alle volken moeten worden gepredikt, beginnende 3) van Jeruzalem. 48. En 4) gij zijt5) getuigen van deze dingen. 49. En ziet6) ik

1) Tusschen yeypstXTctt en rrttStiv leest T. R. de woorden kxi outoiq eSei, met A en 14 Mjj. Syr.; SBCDL Itpler Ir. laten ze weg.

2; N B lezen ixsrmoiav eaipeiriv.

3) N B C en 3 Mjj. lezen afS;a/xfvc<, en D leest «pjjaftfvwv, in plaats Tan «pS-afiSvov.

4) üBCL laten St weg.

5) B D laten etrrt weg.

() {(DL Itp'.er Syr»ch. laten iSov weg.

Sluiten