Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*iipvx^ïvai op zichzelf staat. De speciale toepassing van deze uitdrukking op de apostelen begint eerst in vs. 48 met het u.ueïc (Alexandr.) of vut 1; Is (Byz.) — Hot woord 'iepcu<rx\>if* is zeker een glos. Men begrijpt, waarom het er bijgevoegd is, maar niet, waarom het weggelaten zou zijn.

Vs. 48. De weglating van het Si geeft het u.ueï? meer nadruk: „Deze ontzaglijke taak moet gij vervullen." Op welke wijze? Eenvoudig door te getuigen van hetgeen zij gezien hebben gedurende den tijd, dien zij met Jezus hebben doorgebracht. Zij hebben dus niets te ortdekken en niets uit te vinden! — Zonder het êtrré, dat de Vatic. en de Cantabrig. weglaten, is de zin veel krachtiger.

Vs. 49. Een groote belofte, die geëvenredigd is aan het gewicht van die taak. Het !Ssv, dat bij de Alexandr. ontbreekt, doet de grootheid der volgende belofte goed uitkomen. Het èyu staat tegenover het ipcTs van vs. 48: „Ziedaar uw taak en ziehier de mijne!" Leest men met den Vaticanus è%xTo<rTèXhu, dan is de nadere bepaling, die bij èy. moet worden gedacht, de hemel, die voortaan de woonplaats van Jezus zal zijn (5uvx[ug #£ ü\fjsv:). Jezus heeft een volkomen helder bewustzijn van de goddelijke verhooging, die Hem wacht; vgl. Job. 16 : 7: „Indien ik heenga, zal ik hem tot u zenden" en 15 : 26: „De steun, dien ik u zenden zal van den Vader." — De belofte is hier het voorwerp daarvan, gelijk de uitdrukking „hoop" dikwijls het voorwerp der hoop aanduidt (Rom. 8 : 24; Col. 1 : 5).

De zending van den H. Geest was in het O. T. het doel, waarop al de andere goddelijke beloften uitliepen. Vandaar de absolute uitdrukking: „de belofte des Vaders", zijn belofte bij uitnemendheid. Wnt zou het werk van den Messias zelf, zijn leven op aarde en zelfs zijn verzoenend bloed zonder de komst van den herscheppenden en vernieuwenden Geest zijn? De vergeving der zonden is slechts een middel; het doel is de wederherstelling der heiligheid, d. w. z. het werk des Geestes. Met het u^eïg komt Jezus van zijn werk op dat der discipelen terug. De beloofde bijstand is voor hen zoo onontbeerlijk, dat zij er zich voor wachten moeten, met

Sluiten