Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest, om de verhevene zedeleer van Jezus voor de wereld te bewaren, als de apostelen de prediking daarvan op een leugen hadden gegrond, die zooveel te onbeschaamder zou geweest zijn, daar zij zich in hun verzonnen berichten den schijn zouden hebben gegeven, alsof het hun groote moeite gekost had, de door hen verdichte gebeurtenis voor werkelijkheid aan te nemen. Baur heeft onomwonden erkend, dat de opstanding van Jezus voor de apostelen een zaak was van de onwrikbaarste zekerheid, hoewel hij er van afziet, te verklaren, hoe zij aan deze overtuiging gekomen zijn. Ook Strauss heeft niet geaarzeld, te erkennen, dat de onweêrstaanbare geestdrift, waarmede de discipelen na den dood van Jezus zich aan hunne taak wijdden, zich enkel laat verklaren uit de eene of andere buitengewone gebeurtenis, op grond waarvan zij omtrent zijn opstanding zelfs niet den geringsten twijfel meer koesterden. Ieder gevoelt inderdaad, hoezeer de ernst, de geestkracht, de toewijding, de belangeloosheid en de zelfverloochening, waarmede de apostelen het Evangelie hebben gepredikt, onvereenigbaar zijn met de rol van bedriegers, die men getracht heeft hun toe te dichten.

Wat kan het buitengewone feit zijn, dat zelfs Strauss voor noodzakelijk houdt, om het geloof der apostelen aan de opstanding van Jezus te verklaren?

2. Volgens verscheidene theologen, waaronder Paulus, Herder, Schleiermacher en Hase de meest bekenden zijn, zou het een onschuldige dwaling wezen, waarin zij vervallen zijn. De apostelen zouden een meer of minder natuurlijke herleving van Jezus voor een wonderbare opstanding hebben aangezien. De rust en de koelte van het graf, de werking der aromatische geuren, en, volgens Hase, een ontplooiing van de buitengewone geneeskracht, die Jezus-zelf bezat, zouden Hem na verloop van eenigen tijd aan den toestand van flauwte, dien men voor den dood had aangezien, onttrokken hebben, en zoo zou Hij weêr in het midden der zijnen verschenen zijn. Maar in welk een toestand weêr verschenen? AIb men in de geneeskracht, welke Jezus bezat, slechts een natuurlijke, op de zenuwen der kranken werkende kracht

Sluiten