Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortvloeide; hoogstens kon nieu daaruit afleiden, dat de profetische gave aanwezig was bij hem, wien deze onderscheiding te beurt was gevallen. De redeneering van Paulus zou dus geen steek hebben gehouden, en in Corinthe geen ander resultaat hebben gehad, dan een glimlach van zijn tegenstanders. De zin, dien wij aan deze plaats geven, wordt bevestigd door het begin van den brief aan de Galaten: „Paulus, een apostel, niet van menschen geroepen, noch door de bemiddeling van een mensch, maar door Jezus Christus en God den Vader"; en hij voegde er bij: „die Hem uit de dooden opgewekt heeft." Paulus wil zeggen, dat hij, evengoed als de andere apostelen, rechtstreeks door God en door Jezus Christus tot het apostelschap werd geroepen, alleen met dit verschil: dat zij door Jezus werden geroepen, toen Hij nog op aarde leefde, terwijl hij door den opgestanen Jezus Christus geroepen is. Had Paulus zich ooit op deze wijze kunnen uitdrukken, indien hij de verschijning van Jezus als een bloot visioen had beschouwd? Vgl. ook Rom. 4:5. — Tegenover dergelijke uitspraken heeft de tegenwerping, die Baur aan Gal. 1:15 ontleent, niets te beteekenen: „Toen het Gode behaagde, zijn Zoon in mij te openbaren"; alsof dit „in mij" te kennen gaf, dat de verschijning een zuiver innorlijk feit is geweest! De uitdrukking: zijn Zoon openbaren heeft hier volstrekt niet enkel op het feit der uitwendige verschijning betrekking, maar op de geheele verlichting, die daarop volgde, en door middel waarvan Paulus tot de volkomene kennis van Jezus als den Zoon van God geraakte; het is die innerlijke arbeid, die geschieden moet in het hart van iederen christen, en waarvan hij 1 Cor. 12:3 zegt: „Niemand kan Jezus Heere noemen, dan door den H. Geest."

Hetgeen volstrekt verhindert, aan te nemen, dat Paulus de in 1 Cor. 15 vermelde verschijningen voor bloote visioenen heeft aangezien, is het doel, dat hij met de opsomming daarvan beoogt. Hij wil de Corinthiërs onze eigene opstanding bewijzen, en wel in den gewonen zin van een herleving van het aardsche lichaam. Men spotte in Corinthe met dit

Sluiten