Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangaande de pneumatische verschijningen, als die aangaande de psychologische visioenen schipbreuk doet lijden: de plotselinge verdwijning van het lichaam des Heeren. Zij wordt niet alleen door het getuigenis der vrouwen en der apostelen, die aan het graf kwamen, gestaafd, maar ook door het onder de Joden verbreide gerucht, dat het lichaam van Jezus des nachts door de discipelen werd weggedragen. Hoe moet deze geheimzinnige verdwijning worden verklaard? Als het de discipelen zijn, die het lichaam hebben weggenomen en doen verdwijnen, om de tijding aangaande de opstanding van Jezus geloof te doen vinden, dan zijn zij niets auders, dan onbeschaamde leugenaars; want zij hebben dan voor het aangezicht der wereld een feit als waarheid verkondigd, waarvan zij wisten, dat het een leugen was, daar zij het bewijs hiervoor onder de oogen hadden. En welk feit? Een daad Gods! „Wij zouden dan", zegt Paulus, „valsche getuigen zijn van de ergste soort, valsche getuigen ten opzichte van God" (1 Cor. 15 :15). Of zouden de Joden dezen roof hebben gepleegd? Maar dan zouden zij zichzelf tegengewerkt en hun vijanden in de hand gewerkt hebben; want het meest afdoende middel om den mond van de predikers der opstanding te sluiten was immers, het lichaam te toonen. Daar deze twee hypothesen beide onaannemelijk zijn, heeft men de toevlucht genomen tot een andere, die er tusschen ligt. Vrienden van Jezus, die nog niet zijn verklaarde discipelen waren, zooals b v. Jozef en Nicodemus, zouden het lichaam weggenomen hebben, om het te verplegen, en het spoedig heimelijk begraven hebben, toen zij zagen, dat het dood was. Maar hoe hadden zij over deze daad tegenover de apostelen het stilzwijgen kunnen bewaren, terwijl zij hen toch met overtuiging de opstanding van Jezus zagen prediken? En als zij daarna weder tot het Jodendom waren teruggekeerd, was het toen dan niet de tijd om te spreken, en zou hun stilzwijgen in dit geval niet nog onbegrijpelijker zijn?

Wat is er dan van het lichaam van Jezus geworden ? Hoe is het verdwenen, met achterlating van het laken, waarin het gewikkeld was, en van den zweetdoek, dat om zijn hoofd

Sluiten