Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CRITISCHE RESULTATEN.

I. Wat de vebvaabdiging van het boek betbeft.

II. Wat de instandhouding van den tekst aangaat.

I.

Onze studie van het derde Evangelie voert ons tot de volgende slotsommen aangaande de vraagstukken, die op den oorsprong van dit geschrift betrekking hebben.

Wat de bronnen betreft, is het resultaat het volgende:

1. Zij zijn zeer rijk van inhoud. — Men kan al de stof, die in de verhalen der drie Synoptici vervat is, in 169 afdeelingen verdeelen. 58 afdeelingen vormen de kern, die de drie verhalen met elkander gemeen hebben; bovendien heeft Mattheus er 20, die hem alleen eigen zijn, Markus 5, en Lukas 45. Het overige gedeelte is zoodanig onder hen verdeeld, dat dezelfde afdeelingen bij twee tegelijk voorkomen; Lukas en Mattheus hebben er 20 met elkander gemeen, Lukas en Markus 6, Mattheus en Markus 15*). Dit wil zeggen, dat het Evangelie van Lukas bijna drie vierden van de geheele stof bevat, en ongeveer een vierde gedeelte daarvan alleen bezit; zoodat het vierde gedeelte der Evangelische

1) De wijze, waarop men de stof verdeelt en de overeenkomst tussehen de afdeelingsn bepaalt, is natuurlijk vrij willekeurig. Heuss neemt 121 stukkeu aan. waarvan Mattheus 78 bezit (17 geheel alleen), en Lukas 93 (38 geheel alleen). Het resultaat verschilt nauwelijks van dat, waartoe ome indeeling ▼oert.

Godit, LuJcat. II. 42

Sluiten