Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vermelde bijzonderheden aangaande die gebeurtenis hier iets bewijzen, daar zij, toen deze eenmaal voorzien was, niets bevatten, wat iemand, die een helderen blik heeft, niet had kunnen voorspellen. De nauwe betrekking tusscheu het Evangelie van Lukas en het werk van Paulus onder de heidenen springt zoo duidelijk in het oog, dat het altijd het natuurlijkst zal zijn, ze met elkander in nauw verband te brengen, en derhalve de vervaardiging van dit boek tegen het einde van het leven en het werk des apostels te stellen. Dit wordt bevestigd door de merkwaardige zuiverheid en de bijzondere frischheid van het verhaal, en eveneens door het feit, dat de twee andere Synoptici niet gebruikt zijn. Want indien deze in den tijd, toen Lukas schreef, reeds een aantal jaren bestaan hadden, zou hij ze zeker gekend en gebruikt hebben.

Geen enkele ernstige bedenking is in den loop der exegese tegen de samenstelling van dit Evangelie door den auteur, aan wien de kerkelijke overlevering het van de vroegste tijden af heeft toegekend, gerezen. De geschiedenis maakt althans geen melding van den een of anderen schrijver, wiens naam naast dien van Lukas genoemd werd. Dit feit is zooveel te overtuigender, daar Lukas niet behoord heeft tot de persoonlijkheden, die in den apostolischen tijd een bijzondere rol hebben gespeeld. In de Hand. der Apostelen wordt hij geen enkelen keer genoemd, omdat zijn naam opgesloten ligt in het Wij, dat hij gebruikt in die gedeelten der geschiedenis, die hij zelf heeft bijgewoond.

In het Evangelie zelf is geen enkele aanduiding te vinden aangaande de plaats, waar het vervaardigd werd. Alles wat wij weten, is (zie de Inleiding, blz. 28—29), dat Lukas, na de gevangenschap van Paulus te Rome gedeeld te hebben, zich naar het Oosten moet hebben begeven, wellicht naar Antiochië, waar hij rustiger aan zijn geschrift kon arbeiden, dan hem te Rome, bij den gevangenen Paulus, mogelijk geweest is.

De kwestie aangaande den geest en het doel van het derde Evangelie schijnt ons toe, geenszins die moeilijkheden te

Sluiten