Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunner Effecten te ontvangen, en alwaar zjj ook op den tegenwoordigen voet der Conversie de vervallene Intressen moeten doen aanzuiveren, alvorens hunne Effecten ter Conversie in de Residentie kunnen worden geadmitteerd, tevens de overgifte hunner oude Effecten, tegen den ontvangst van nieuwe Schuldbrieven kunnen doen, zonder aan de kosten en het gevaar der overzending geëxponeerd te zijn.

Dat eindelijk de bepaling, dat voortaan geen Nationale Schuld- of Rentebrieven op Naam zullen worden gesteld, uit deze verandering onmiddelijk voortvloeit, en in den aard der zake zelve gelegen is, daar door de Introductie van een Grootboek, door inschrijving op hetzelve, de mogelijkheid om Schulden ten lasten van den Lande op Naam te stellen voor de geene, die zulks verkiezen zullen, blijft geconserveerd, en het nog eenmaal stellen op Naam van losse Effecten, zoo met den aard van het Grootboek als met de inrigting der Registers van die Effecten, na dat 'er een Grootboek zijn zal, volstrekt incompatibel is, en tot confusie in de administratie aanleiding zoude geven.

Dat met betrekking tot het tweede point, de daarstelling van een Grootboek van Nationale Schulden, in de eerste plaats het middel moetende zijn, om alle administratiën en conditioneel bezit van 's Lands Schulden, in volkomen en onwrikbare veiligheid te stellen, 't dus ook van zelve spreekt, dat alle Administrateurs en conditioneele Bezitters tot de inschrijving niet alleen van oude Gewestelijke, Generaliteits en andere erkende Lands Effecten, maar ook van reeds uit de Conversie gesprotene Nationale Schuld- en Rentebrieven, genoodzaakt worden, en dat insgelijks, zoo veel maar mogelijk was, is gezorgd, dat bij versterf of anderzins, nieuw opkomende administratiën of conditioneel bezit, ook voor dezen de gemelde dwang blijft voortduren, en, zoo ten dien respecte, als in het algemeen bij den overgang van Inscriptiën op het Grootboek, de ware Eigenaar niet ligt verborgen blijven kan.

Daar echter, uit hoofde der mogelijkheid, dat na het eindigen der Administratiën, of bij het ophouden van het Verband, de volgende vrije Bezitters, en ook zoodanigen, die, het zij door Inschrijving, het zij door Aankoop of Erfstelling, Inscriptiën op het Groot-Boek verkregen hebben, in het vervolg zouden kunnen inclineeren tot de Conversie van Inscriptiën in Nationale Schuldbrieven, daartoe almede op zekere conditiën de vrijheid is gelaten, ten einde alle denkbeeld van onnoodige dwang te verwijderen, en een ieder die waarlijk vrjj Bezitter is, Meester in de dispositie over zijn Eigendom te laten.

Dat in de wijze, waar op de overschrijving op het Groot-Boek van de eene Rekening op de andere is geprojecteerd, zoo veel mogelijk gezorgd is, voor de zekerheid aan de Ingeschrevenen, dat niemand dan zij zelve of hunne Gemagtigden, in staat zij over hunne Kapitalen te disponeeren, en voorts tot faciliteit van den Handel de grootst mogelijke celeriteit in de manier van Overschrijven is geïntroduceerd, zoo zelfs,

Sluiten