Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.kamer zal worden kennis gegeven, welke der als voren bg het .Ministerie van Finantiën, gecustodiëerde Nationale Schuld- of .Rente-brieven, zullen zijn afgehaald, en daarbij tevens ingezonden „de daar voor ingetrokkene oude Effecten, en dat de zoodanigen .van voorsz. Nationale Schuld- of Rente-brieven, welke na verloop ,van vijf jaren niet mogten zjjn afgehaald, ten behoeve van den .Lande zullen worden verbeurd verklaard, en als zoodanig aan het .Fonds van Mortificatie in vermindering der Nationale Schuld .toegevoegd, met kennisgeving aan die van de Nationale Reken, kamer van de daaromtrent genomene dispositie.

18°. .Dat de Restant Recepissen in Artikel 9 gemeld, invoege aldaar .bepaald, gedurende den tijd van drie jaren na afloop der Termijn ,van de Conversie, waar uit dezelve zijn gesproten ten bureele van ,de Conversie in de Residentie van het Gouvernement, zullen .worden gecombineerd en geconverteerd in Nationale Schuld- of .Rente-brieven, doch dat na de Expiratie der gemelde tijd, dezelve .restant Recepissen, niet meer zullen worden gecombineerd en .geconverteerd, maar nu voor als dan ten behoeve van den Lande .worden verklaard, te zijn nul en van geener waarde, en het Fonds „van Mortificatie en vermindering der Nationale Schuld voor het .gezamenlijk montant derzelve op de Registers der nationale schuld .gecrediteerd: zullende de Secretaris van Staat voor de Finantiën .telkens van het getal en het Montant der alzoo nul verklaarde restant .Recepissen kennis geven aan die van de Nationale Rekenkamer.

19°. .Dat de betaling der Intressen op de Nationale Schuld- en Rente,brieven, vervallen ten respective Verschijndagen zal geschieden, ,van de Nationale Schuld- en Rente-brieven op de gewone Coupons, „en van de Lijfrenten op de gebruikelijke Quitantiën, ter plaatsen, „nader door den Secretaris van Staat voor de Finantiën aantewijzen.

INSCHRIJVING OP HET GROOTBOEK DER NATIONALE SCHULDEN.

20°. „Dat door den Secretaris van Staat voor de Finantiën, successivelijk .tegen en gedurende eenen zekeren tijd, door hem voor ieder soort „van Effecten te bepalen, ter inschrijving op het Groot-Boek der .Nationale Schulden zullen worden opgeroepen, de oude Effecten ,in Artikel 1 genoemd, als mede alle Nationale Schuld- of Rente,brieven, even veel of dezelven uit de Conversie, dan wel uit de .respective Negotiatiën sedert 1798 zijn gesproten, geadministreerd „wordende voor anderen, in de respective qualiteiten in Artikel 2 „genoemd, of anderzins in handen zijnde van Bezitters onder Fideï„commissair of ander Verband, en voorts alle vrije Bezitters zoo ,van oude Effecten, als van Nationale Schuld- of Rente-brieven.

Sluiten