Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„daan; dat, alle deze Documenten, door den Opper-Boekhouder in "Orde bevonden zijnde, de Overschrijving zal geschieden van den „Naam des Overledenen op die der respective Erfgenamen, met „bijvoeging der qualiteiten of der conditioneelen overgang, zoo „'er zjjn, dat tot het overleggen der voorschreve Stukken, op grond „van welke de Overschrijving moet worden geëffectueerd, de Execu„cuteuren of Boedelberedders zullen moeten compareeren in Per„soon, of door hunne Gemagtigden, en dat dezelve Stukken ten „Bureele van het Groot-Boek der Nationale Schulden zullen blijven „berusten.

31*. „Dat in Nalatenschappen, welke of geheel of gedeeltelijk onder „Administratie of onder Fideï-commissair of ander conditioneel Bezit „overgaan, en voorts, bij opkomende Curateele, de Nationale Schuld „en Rente-Brieven, welke tot zoodanig beheer zouden behooren, „zullen moeten worden ingeschreven op het Groot-Boek der Natio„nale Schulden, invoegen als hier voren omtrent de Inschrijving „van Effecten, onder Administratie, Fideï-commissair, of ander „Verband bepaald, en onder alle dezelve pcenaliteiten, als op het „verzuim derzelve Inschrijving zijn gestipuleerd; wordende de „Term}jn van Verpligting tot de Inschrijving, ten dezen aanzien „gerekend te zjjn ingegaan op den dag en 't uur, dat de possessie „door de vorige Eigenaars of Bezitters zal zyn ontruimd.

OVERSCHRIJVINGEN OP HET GROOT-BOEK DER NATIONALE SCHOLDEN.

32'. „Dat de Kapitalen, op het Groot-Boek der Nationale Schulden „ingeschreven, van de eene Rekening op de andere, en ook op „ eene geheel nieuwe Rekening zullen mogen worden overgeschreven, „en dat de aangiften tot zoodanige overschrijving zullen geschieden „ten Bureele van het Groot-Boek, en zulks dagelijks van elf tot een „uur, de Zondagen en den tyd der Sluitingen, hier na gemeld, „alleen uitgezonderd, door den Persoon zelfs of door zijne Gemag„tigde, de Comparant des noods, en als lnj bij den Opper-Boek„houder onbekend mogt zijn, geadsisteerd met twee bekende Getuigen, „en wel door middel van een Billet, volgens Model Lit. H, procuratie hebbende, met overgifte hunner Procuratie, als Bijlage Lit. I, „en dat, ingevolge van het voorschreven Billet, de overschrijving „zal worden geëffectueerd.

33". „Dat de Ingeschrevenen zelfs op den zelfden dag, tusschen twee en „drie uuren, de Gemagtigden op den volgenden dag, ten zeiven tjjde, „(de geëxhibeerde en ten Bureele van het Groot-Boek der Nationale

Sluiten