Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,rende Rent-Register zal geschieden, en daar van, door middel van „het geappostilleerde Request, verzeld van de nieuwe gecreëerde .Nationale Schuld- of Rentebrieven, aan de Nationale Rekenkamer „zal worden kennis gegeven, dewelke vervolgens het geconverteerde „Kapitaal op het Contra-Groot-Boek en Rent-Registers zal roijeeren, „hetzelve stellen op het Register van Nationale Effecten, en het „Rent-Register daar toe behoorende, de Nationale Effecten aggre„ëeren, en dezelve, benevens het geappostilleerde Request, zal „terugzenden aan den Secretaris van Staat, om ten zijnen Bureele „door de Gegadigdens te worden geligt.

„Doch zal bij de extraditie dezer Nationale Schuld- of Rente„brieven, voor zulk eene herhaalde Conversie, ten behoeve van „den Lande, moeten worden betaald '/» perCent van het op nieuw „geconverteerde Kapitaal.

38°. „Dat de Conversie van Kapitalen op het Groot-Boek der Nationale „Schulden, in Schuld- of Rentebrieven, als in het vorig Artikel is „vermeld, ten aanzien van Effecten, in qualiteit bezeten wordende, ,of aan eenig Fidei-commissair of ander verband gesubjecteerd, „nimmer zal zijn gepermitteerd, dan na dat deze Kapitalen van „den Eigenaar in qualiteit, in Eigendom mogten zijn overgegaan „op den effectiven Eigenaar ofte het verband, waar onder dezelve „waren liggende, mogt zijn gecesseerd of opgeheven, in welk geval „daar van door eene verklaring van het Plaatselijk Bestuur of „andere bevoegde Magt, bij het verzoekschrift overgelegd, zal „moeten blijken.

39°. „Dat 't aan ingeschrevenen op het Groot-Boek der Nationale Schulden „zal vrijstaan, het zij zelfs, het zij door eene Gemagtigden, op den „voet Artikel 26 vermeld, dagelijksch, buiten de Zondagen, en tijd „der sluiting te gaan examineeren, of doen examineeren den Staat „hunner Rekeningen; en dat, ingevalle iemand mogt begeeren „eenig Certificaat of ander bewijs van de teneur of het Montant „zijner Rekening, hij ten dien einde zal moeten komen, of zijnen „Gemagtigden zenden met een Notaris, door wien als dan het „begeerde kan worden opgenomen, en gecertificeerd.

40 . „Dat tot het doen van Beleeningen op Inscriptiën van het Groot„Boek der Nationale Schulden, het welk aan niemand zal vrijstaan, „dan aan vrije Bezitters van zoodanige Inscriptiën, ten ware na „voorafgaand Consent van eene daar toe bevoegde Autoriteit, waar „van aan den Opper-Boekhouder van het Groot-Boek zal moeten „blijken, de Geld-Opnemer zoo veel van zijne Inscriptiën aan den „Geldgever zal transporteeren als zij onderling zullen zijn gecon-

Sluiten