Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„te verzoeken, als hij verkiezen zal, en dat de afgifte der Quitan„tiën zal geschieden tegen de onderteekening van een algemeen „Re^u, in een Boek gesteld.

45". ,Dat de aanwijzingen op de onderscheidene Betalers, ten Bureele van het Groot-Boek zal worden genoteerd, en dat, ten fine van „eene prompte voldoening, de Opper-Boekhouder verpligt zal zijn, „dageljjksch, aan den Secretaris van Staat voor de Finantiën „intezenden, eene Lijst dezer aanwijzingen in ronde Sommen, en „dat deze Ljjsten door den Secretaris van Staat voor de Finantiën „maandelijksch zullen worden gezonden aan de Nationale Reken„ kamer, tot het formeeren der noodige Annotatiën.

46°. „Dat de Rent- en Interest-Quitantiën, als voren uitgegeven, dadelijk „zullen kunnen worden ontvangen, bij de Betalers, daar op inge„vuld, en zulks op de onderteekening der bevoegde Rentheffers, „en tegen overgifte derzelve Quitantiën, welke vervolgens als „Documenten zullen worden gevoegd bij de Rekening der respec„tive Ontvangers, met de uitbetaling belast.

„En zal Extract dezes aan den Raadpensionaris der Bataafsche Repu„ bliek worden gezonden, en geljjk Extract aan de Nationale Rekenkamer, tot informatie worden gedepêcheerd.

„Waar mede enz."

HOOG MOGENDE HEEREN!

Ik U bevele in Godes heilige bescherming.

R. J. SCHIMMELPENNINCK, Raadpensionaris.

Ter Ordonnantie

De Algemeene Secretaris van Staat C. G. HULTMAN.

Sluiten