Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde kunnen zijn, dan alleen orn te strekken tot kennisgeving der gedane inschrijving, is niet minder dan de zoo even geallegueerde verordening eene allernuttigste voorzorg tegen het misbruik, hetwelk anderzins daar van zoude kunnen gemaakt worden, door dezelve nog jegens min kundigen tot bewijzen van eigendom te doen strekken, niettegenstaande men de daarin vermelde kapitalen reeds niet meer op zijne rekening had."

„Behalve deze voordeelen, welke het bijzonder gevolg zijn der in het tegenwoordig ontwerp van wet vervatte verordeningen, en behalve de bevordering eener rigtige administratie en comptabiliteit, ten opzigte der rentebetalingen, welke alleen op deze wijze kan word en daargesteld, mag men daar en boven niet uit het oog verliezen de onbetwistbare algemeene waarheid, dat het grootboek zal dienen, in de eerste plaats, om alle de nadeelen, welke voortspruiten uit het niet voltooijen der begonne conversie der staatsschulden, en die in vele opzigt en groot zijn, voor de houders der ongeconverteerde effecten, te doen ophouden, maar ook ten tweeden, om alle gevaren van diefstal, brand, verlies en ontvreemding, die in den tegenwoordigen aard der separate schuldbewijzen inhserent is, voor te komen."

„Hoe groot ook de voorkeur moge zijn, die gewoonte en opinie velen doet hechten aan de schuldbewijzen, welke zjj steeds bij zich en onder hunne bewaring kunnen hebben, is het echter zeker, dat, wanneer een dusdanig effect in blanco staat, hetzelve het eigendom is van hem, die het in handen heeft, zoo wel van den onwettigen als van den wettigen bezitter; en dat wanneer het eens verloren, ontvreemd, of door toeval vernietigd is, er maar weinig gevallen bestaan, waar in het met succes kan worden gereclameerd."

„Effecten op naam, het is waar, zijn minder blootgesteld aan het gevaar van in ontrouwe handen te geraken; doch daar en tegen maken de moeijelijkheden en kosten van transporten als anderzins, welke bij iedere overgang van bezit benoodigd zijn, en de last van daar toe bewijzen van eigendom, somtyds van verscheidene genera tien herwaarts te moeten in orde bewaren, dezelve in vele opzigten van een niet betere natuur; getuige hiervan het aanzienlijk onderscheid van meer dan twee ten honderd hetwelk tusschen den prijs der oude ongeconverteerde provinciale twee en een half percents obligatien, en die der nieuwe schuldbrieven bestaat, terwijl beide echter gelijken interest geven."

„Ik eindige, mijne heeren! met, op uitdrukkelijken last van Zijne Majesteit, Ulieden de verzekering aan te bieden, dat dezelfde geest, waarin de wet ontworpen is geworden, even zeer in de nadere reglementen, welke de Koning tot rigtige executie derzelver arresteren moet, zal doorstralen, en dat wel, aan den eenen kant, daarbij stiptelijk zal worden gezorgd, dat, in de administratie en verantwoording, de behoorlijke regelmaat, orde en geheimhouding, niet kunnen worden gestoord; maar Grootboeken. II. (Bijlagen.) 7

Sluiten