Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een der gewigtigste 't welk tot hier toe Ulieder overwegingen heeft bezig gehouden, maar ook aan den anderen kant, een der belangrijkste, ■waar van zeer veel heilzaams voor den Staat in 't algemeen, en voor deszelfs ingezetenen in het bijzonder afhangt. Omtrent dit alles zult Gijlieden voorzeker de ontwijfelbaarste bewijzen geven van Ulieder gehechtheid aan het algemeen welzjjn, door met ijver, en eenstemmig met Zijne Majesteit, ter harte te nemen een onderwerp, hetgeen, door deszelfs eigenschap, van zulk een'delicaten aard is. Gijlieden zult daardoor medewerken, om den zoo zeer verlangden uitslag daar van te verzekeren, en te helpen handhaven de heilzame maatregelen van Zijne Majesteit voor zijn volk."

(IVas yeteekend)

J. van den Houte.

Amsterdam,

den 20sten December 1808.

Sluiten