is toegevoegd aan uw favorieten.

De grootboeken en de wetten en besluiten op het stuk der nationale schuld bestaande

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze boeten zullen echter respectievelijk de sommen van f 200 niet te boven gaan.

Art. 28. Alle de boeten zullen, bij gebrek van derzelver dadelijke voldoening, worden verhaald op de Kapitalen op het Grootboek ten name van den overtreder staande of ingeschreven wordende, ofte wel op de Renten aan denzelven deBwegens toekomende, bij ontstentenis van zoodanige Kapitalen en, bij geheele ontstentenis van Kapitaal of Renten

in regten worden ingevorderd.

Art. 29. Na afloop der inschrijving zal het geheele montant der Publieke Schuld aan het Wetgevend Ligchaam opengelegd en in eene wet vervat worden, voorts zal geene nieuwe inschrijving in het Grootboek plaats kunnen hebben, dan ingevolge eene wet overeenkomstig de vorm bjj de Staatsregeling voorgeschreven.

II.

Het tegenwoordig Besluit zal worden gepubliceerd en in het Bulletin der Wetten geinsereerd.

III.

Onze Minister van Justitie en Politie, en de Directeur-Generaal der Publieke Schuld, zijn belast met de executie van het tegenwoordig Besluit.

Gegeven te Gorinchem, den 27sten Januari van het jaar 1809, en van Onze Regering het Vierde.

LODEWIJK.

De Minister van Justitie en Politie,

C. F. van Maanen.