is toegevoegd aan uw favorieten.

De grootboeken en de wetten en besluiten op het stuk der nationale schuld bestaande

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na dien tijd zal de aanzuivering der Renten, bij Request aan den Directeur-Generaal der Publieke Schuld moeten worden verzocht.

Art. 3.

De aanzuivering der Renten op Effecten, waarby geene Coupons zijn afgegeven, zal respectiveljjk geschieden ten Kantore van dien OntvangerGeneraal, welke tot nu toe met Renten-betaling daarvan belast is, en op presentatie der Schuldbewijzen zelve.

Art. 4-

Op alle Effecten, waarbij Coupons zjjn afgegeven, het zjj dezelve tot het ongeconverteerde gedeelte of wel tot het geconverteerde gedeelte der Schuld behooren, zal de aanzuivering der Renten geschieden op de Coupons, gedurende den tijd der oproeping loopende en vervolgens te verschjjnen.

De betaling van zoodanige Coupons, welke tot dus verre op particuliere Kantoren der Ontvangers-Generaal geaffecteerd zijn geweest, zal respectivelijk op dat zelve Kantoor blijven voortgaan.

Alle overige Coupons zullen worden betaald ten Kantore van den Ontvanger-Generaal te Amsterdam.

Art. 5.

Alle Effecten, Rentebrieven en andere Schuldbewijzen, zullen, alvorens ter Inschrijving geadmitteerd te worden, behoorlijk moeten zijn geroyeerd.

Tot deze royering zal worden gevaceerd gedurende denzelfden tjjd, als hiervoren bjj Artikel 2, ten opzigte der aanzuivering der Renten is bepaald.

Deze tjjd verstreken zjjnde, zal de roijering der Schuldbewijzen bjj Requeste aan den Directeur-Generaal der Publieke Schuld moeten worden verzocht.

Op den dag van het presenteren van dit Request, zullen de daarin vermelde Effecten, Rentebrieven en andere Schuldbewijzen gehouden worden, als tot Inschrijving te zjjn gepresenteerd, ingevalle de Requestrant blyken zal, in zijn verzoek gegrond te zjjn.

Art. 6.

De rojjering der Effecten, waarby geene Coupons zjjn afgegeven, zal geschieden ten zelfden Kantore waarop de aanzuivering der Renten geschiedt en ten zelfden tjjde.

Die der Effecten, waarby Coupons zjjn afgegeven, welker betaling op

Grootboeken. II. (Bijlagen). 8