Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzen waterstaat stellig geboodt, ten einde daarvoor geene uitgaven te doen, hebben ook in dit vak eenen zeer nadeeligen invloed op de behoeften van dit jaar gehad.

Er is ook daar veel zeer veel te herstellen, dat eens hersteld zijnde niet meer dan het gewone jaarlijks onderhoud zal kosten.

Voor het Departement van Financiën zal in hel toekomende jaar ook veel minder benoodigd zijn. Het zal genoegzaam zijn ten dezen te zeggen dat de schuld zoodanig was verachterd, dat men in dit jaar niet minder dan het montant van een en een half jaar gewone renten zal moeten besteden, maar dan ook zullen in eens de Renten wederom dadelijk na de respective halfjarige vervaltijden worden betaald, dus ook ieder jaar niet meer dan deszelfs eigene last ten dezen behoeven te dragen.

Omtrent het Departement van Buitenlandsche Zaken valt te letten, dat die begrooting het maximum is van hetgeen dat benoodigd kan zijn voor een geheel jaar, doch dat de missiën en consulaten geenzints alle vervuld zijn, dat het ook zeer waarschijnlijk is, dat niet alle de Equipements gelden voor dit jaar begroot, noodig zullen zijn zoo zulks al eens vereischt mogt worden, dan wordt deze uitgave zeker slechts eene uitgave alleen voor dit jaar, waarin alle onze buitenlandsche betrekkingen als op nieuw worden daargesteld, terwijl men berekenen kan, dat in gewone jaren, wanneer de missiën vervuld zijn, en de Gezanten eenigzints bestendig op hunne posten kunnen blijven, de onkosten dezer Equiperaents gelden met een zesde gedeelte van het thans benoodigde zullen kunnen worden bestreden.

Ook de commerciele onkosten van dit Departement zullen voor besparing vatbaar zijn, zoodra de handel op de Levant aan die Directie hare oude bronnen van welvaart zal hebben heropend.

De begrooting der onkosten voor het Departement der Marine op de middelmatige som van f 3,300,000 gesteld, is voor weinig reductie vatbaar, maar uit de allezints aanzienlijke Somme van drie en twintig millioen en circa zeven tonnen gouds op de Begrooting van dezen jare voor het Departement van Oorlog gebragt, kan geenzins worden afgeleid, dat ook in volgende jaren, dit object een zoo groot bezwaar voor 's Lands Financien zoude behoeven op te leveren.

De buitengewone omstandigheden alleen waarin het Vaderland geverseerd heeft, zijn daarvan de oorzaak.

Toen zijne Koninklijke Hoogheid de Regering des Lands aanvaardde, bestond er, gelijk zulks genoegzaam bekend is, geene Armee in Nederland; 's Lands Magazijnen waren van alle voorraad hoegenaamd ontbloot, en in alle de veelvuldige behoeften, zonder onderscheid, moest door nieuwe aankoopen en bestellingen worden voorzien.

De staat van zaken vorderde des tjjds het maken van geduchte toebereidselen, om onzen herboren onafhankelijkheid verder te beveiligen, en de hooge Bondgenooten met inspanning van alle krachten bij te

Sluiten