Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze, en zich regelen, voor zoo veel de kapitalen op eens ieders rekening in het Groot-Boek der Nationale Schuld, op primo September eerstkomende, zullen beloopen, in de navolgende evenredigheid;

Men zal erlangen:

f 2000— kapitaal 2} pCt. integrale werkelijke Schuld en ƒ 4000— kapitaal 2} pCt. integrale uitgestelde Schuld, tegen betaling van f 100— in Numerair en afschrijving der kapitalen ingeschreven op het tegenwoordig Groot-Boek der Nationale Schuld, in de navolgende verhouding:

De genen welke zullen verkiezen de reëele waarde hunner kapitalen tot maatstaf van hunne te doene afschrijving te nemen, zullen fourneren bjj ieder f 100— bijlage:

f 10,400— li pC. Doorloopende Schuld,

of — 8,585- li ,

, - 6,760- 2} ,

n — 5,200— 2} , „ „

• — 5,005— 2f „ , „

» — 4,505— 3 „ , „

, — 4,160- 3t ,

, - 3,690- 4 ,

> — 3,145— 4} „ „ „

„ - 2,810- 5 ,

, - 2,600- bi , , ,

, - 2,395- 6 .

, - 2.080- 7 ,

, — 940— 5 , Integraal Betaalbaar.

De gene welke de effectieve renten, die zjj van hunne ingeschreven Kapitalen trekken, willen in het oog gehouden hebben, zullen kunnen volstaan met bij iedere f 100 —0—0 bijlage, zoodanige Kapitalen van de onderscheiden afdeelingen der tegenwoordige doorloopende Schuld om het even welke, afteschrijven, die f 45—0—0 effective renten opbrengen.

6. Ten einde de houders van de ingeschreven afloopende Schuld niet uittezonderen, noch van de verpligtingen, noch van de voordeelen aan de overige Rentheffers, bjj deze Wet, toegekend, zullen de jaarrenten gereduceerd worden tot perpetuele Kapitalen, naar derzelver effective tegenwoordige waarde, volgens daartoe te formeren en door Ons te approberen Tabellen.

7. De Lijfrenten zullen blijven, integraal, betaald worden op den tegenwoordigen voet, en zijn in dezen maatregel in geenen deelen begrepen.

Sluiten