Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Jaarljjks zal er eene Sornme van vier uiillioenen guldens van de ■werkelijke Schuld geamortiseerd worden, en tegen dat aldus geamortiseerde gedeelte van de werkelijke Schuld, zal een gelijk Kapitaal van de uitgestelde Schuld overgaan tot de werkelijke Schuld, hetwelk zal geschieden naar aanleiding van eene jaarlijksche loting, te bepalen bij een nader Reglement.

9. De Schuld, ingevolge het 118 Art. van de Grondwet, jaarlijks in overweging genomen wordende, zal als dan bepaald worden, welke meerdere Sommen, boven de evengemelde vier millioenen, zouden kunnen worden geamortiseerd van de werkelijke Schuld, ten einde aldus de belangen van de Rentheffers van der. Staat des te meer te bevorderen.

10. De Certificaten der te verschijnen Renten over den jare 1814, zullen dadelijk na de respectieve verschijndagen van ultimo Junij en ultimo December dezes jaar, worden afgegeven bij de Directie van het Groot-boek der Nationale Schuld.

11. Ter rigtige in werking brenging dezer Wet, zal er eene bijzondere Commissie door Ons benoemd worden, welke belast zal zijn met alle de werkzaamheden daaruit voortvloeiende.

12. Van den eersten September af, zal een ieder zijne Kapitalen in de onderscheiden afdeelingen der Nationale Schuld kunnen afschrijven aan de gezegde bijzondere Commissie, daar bij fournerende in de evenredigheid, aangewezen by het voorgaand Artikel 5, f 100 0 0 in geld of in de hierna te melden Anticipatie-Recepissen.

13. Ten einde het fournissement dezer bijlage te faciliteren, zullen, als geld, worden aangenomen, de Certificaten van verschenen renten by het Groot-boek der Nationale Schuld uitgegeven.

14. Men zal, voor de gedane afschrijving en bijlage, bij de gezegde Commissie bekomen, een of meerder Renversalen in de evenredigheid van ƒ2000— werkelijke en f 4000— uitgestelde Schuld, voor iedere volgens Art. 12 gedane afschrijving en gefourneerde bijlage van f 100 . Deze Renversalen zullen worden afgegeven in blanco en separaat voor de werkelijke en voor de uitgestelde Schuld.

15. De houders dezer Renversalen zullen geregtigd zijn, om, volgens de orde van oproeping na primo Januarjj 1815, de daarbij bepaalde sommen op de door hen op te geven namen te laten inschrijven in de te formeren nieuwe Groot-Boeken der werkelijke en der uitgestelde Schuld.

Sluiten