Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke geene blanco renversalen hebben kunnen bekomen, maar alleen een bewijs, dat zijlieden aan de hun opgelegde verplichting van de wet hebben voldaan, en welken, ten gevolge van het 13de en 14de artikel van het reglement van den 289ten Julij 11., n°. 23, zich bjj de commissie, belast met de werkzaamheden, uit die wet voortvloeiende, na den 31 sten December, zullen hebben vervoegd, zal geschieden op zoodanige staten, als door de opgemelde commissie in duplo zullen worden geformeerd, en aan commissarissen van het grootboek, tot dat einde, zullen worden ingezonden.

10. De inschrijving der kapitalen, aankomende administrateuren van armen-kassen en pieuse gestichten, welke, ten gevolge van het bepaalde bij artikel 17, 18, 19 en 20 van het hiervoor genoemde reglement aan de meergemelde commissie zullen zijn afgeschreven, en overeenkomstig artikel 22 der wet al mede dadelijk op het grootboek der nationale schuld ex officio moeten worden overgebragt, zal mede geschieden op zoodanige staten als door de commissie in duplo zullen worden geformeerd en aan de commissarissen van het grootboek, tot dat einde, zullen worden ingezonden.

11. Voor de ter inschrijving ingeleverde partijen renversalen, wanneer in dezelve geene defecten worden bevonden, zal op den vierden dag, na de gedane inlevering, aan den daartoe gekwalificeerden, tegen inwisseling van het duplicaat-declaratoir en te verleenen kwitantie, worden afgegeven een bewijs van gedane inschrjjving: voor de uitgestelde schuld, zal aan dit bewijs van gedane inschrijving eene kwitantie geannexeerd zijn tot bekoming der kansbiljetten, benoodigd om in de jaarlijksche loten te deelen.

12. De bewijzen van gedane inschrijving in het grootboek zullen inhouden de namen of kwaliteiten, zoo als dezelve woordelijk in hetzelve zijn gesteld, de letter, het deel en nummer, mitsgaders het ingeschreven kapitaal: deze bewijzen van gedane inschrijving zullen, ten gevolge van artikel 12 der wet van den 27sten Januarjj 1809, bjj voortduring, nimmer tot eenig ander einde van kracht of waarde kunnen zijn, dan alleen om te strekken tot kennisgeving der gedane inschrijving.

13. Geene dispositien, over ingeschreven kapitalen in het grootboek, zullen geadmitteerd worden, dan nadat het duplicaat declaratoir, hierover in artikel 11 vermeld, zal zijn terug gebragt geworden.

14. Voor de inschrijvingen, in het grootboek der nationale schuld gedaan van zoodanige kapitalen, welke tot particuliere gekwalificeerde rekeningen of wel tot de administratien der armen-kassen en pieuse

Sluiten