Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten bewijze kunnen strekken van deszelfs wettig bezit op het oogenblik van het ongeval.

Dat verzoek moet binnen één jaar na het toeval zijn ingediend, en wordt op hetzelve door Ons, ua voorloopig onderzoek en na den Raad van State te hebben gehoord, beslist, of de na te melden oproepingen al dan niet zullen plaats hebben.

Bjj het verzoekschrift wordt domicilie binnen het Rijk gekozen.

Abt. 3.

Nadat Onze magtiging tot het doen van oproepingen, verleend is, wordt door het Hoofd van het Departement van Financien, bij aankondiging, ten koste van den verzoeker in de Staats-Courant en in een der dagbladen van de hoofdplaats der provincie, waarin het ongeval heeft plaats gehad of zoo het ongeval buiten het Rijk is voorgevallen, alsdan, behalve in de Staats-Courant, in een der dagbladen van de stad Amsterdam, aan het algemeen kennis gegeven van hetgeen gebeurd is en verlangd wordt, en daarbij tevens ieder, die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, opgeroepen, om zijne regten te doen gelden.

Deze aankondiging wordt daarna nog drie maal, telkens met eene tusschenpoozing van ten minste zes maanden, in dezelfde dagbladen herhaald, met vermelding of het is de tweede, derde of laatste aankondiging.

Art. 4.

Wanneer iemand vermeent regt op een schuldbewijs te hebben, waaromtrent de aankondiging in art. 3 vermeld plaats heeft, moet hij daarvan bij deurwaarders-exploit, aan het Hoofd van het Departement van Financien en aan den verzoeker in de oproepingen vermeld, kennis geven.

De verdere oproepingen worden alsdan geschorst.

De verzoeker is verpligt, binnen drie maanden na de dagteekening van het exploit, den verzetter te dagvaarden tot opheffing van het gedaan verzet, en een afschrift der dagvaarding aan het Hoofd van het Departement van Financien te beteekenen.

Hieraan door den verzoeker niet voldaan zijnde, wordt het verzoek als vervallen beschouwd.

Abt. 5.

Indien het verzet bij regterlijk vonnis, in kracht van gewijsde gegaan, is afgewezen, worden de aankondigingen, nadat het vonnis aan het Hoofd van het Departement van Financien is beteekend, hervat, en voorts gehandeld als in het volgende artikel wordt omschreven.

Sluiten