Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET van den 2den Mei 1851, Stbl. n°. 26, tot uitbreiding der Wet ran 30 Mei 1847, (Staatsblad n°. 26).

Wij WILLEM III, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Peins van Oranjk-Nassau, Groot-Hertoq van Luxemburg, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wet van 30 Mei 1847 (Staatsblad n°. 26), voorziet in de gevallen waarin de bij die wet bedoelde titels van staatsschuld door of ten gevolge van brand, watersnood, schipbreuk of dergelijk buitengewoon toeval vernietigd zijn, maar geene bevoegdheid verleend om nieuwe titels uit te reiken wanneer schuldbrieven op eenige andere wijze vernietigd zijn;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

In de Artt. 1, 9 en 1.3 der wet van 30 Mei 1847 (Staatsblad n". 26) vervallen de woorden: „door of ten gevolge van brand, watersnood, .schipbreuk of eenig dergelijk buitengewoon toeval."

De 2de alinea van Art. 14 derzelfde wet wordt gewijzigd als volgt:

„Zij die, vóór dat tijdstip, schriftelijk aanvrage gedaan hebben tot „het bekomen van nieuwe titels, om te vervangen vernietigde schuldbewijzen onder het bereik dezer wet vallende, hetzjj die schuldbewijzen „al dan niet zijn begrepen geweest onder de aflossing of verwisseling „van schuld, bepaald bij de wet van 25 Junij 1844 (Staatsblad n°. 28), „kunnen mede tot het genot der regten bij deze wet bepaald worden „toegelaten, met inachtneming der vormen daarbij voorgeschreven."

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Amsterdam, den 2den Mei 1851.

WILLEM.

De Minister van Financien,

Van Bosse .

Uitgegeven den negenden Mei 18ol.

De Staatsraad, Directeur van het Kabinet des Konings, A. G. A. van Rappard.

Sluiten