Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOOEBEEICÏÏT.

In de Hoofdbestuursvergadering van 1 Maart 1902 werd besloten, dat vanwege liet O. Gr. een onderzoek naar de werking der Leerplichtwet over liet gelieele land zou worden ingesteld. Met de uitvoering van dit besluit werden belast de leden -T. .7. Dikker, M. Mieras Jr. en H. W. J. A. Scliook.

Hun eerste werk was een circulaire niet vragenlijst aan alle scholen in Nederland en aan alle afdeelingen van het Genootschap te zenden.

Deze circulaire en die vragenlijst volgen hieronder:

AMSTERDAM, April 1902.

Aan

de onderwijzers der Openbare en Bijzondere Scholen in Nederland.

Collega's.

Door het Hoofdbestuur van het X. O. G. is besloten een enquête in te stellen naar de werking der Leerplichtwet, met het doel daarover een rapport uit te brengen tegen den tijd dat, wijziging of intrekking dier wet door de regeering wordt voorgesteld. Het doet mitsdien een beroep op alle onderwijzers om aan de daartoe aangewezen commissie de onmisbare gegevens over het gelieele land te verstrekken. Als leiddraad zendt het hierbij nevensgaande vragenlijst aan ieder hoofd eener school met het verzoek haar zoo mogelijk niet het overige personeel te bespreken en haar te beantwoorden voor zijn school; antwoorden van klasseonderwijzers zullen evenwel ook dankbaar aanvaard worden. De bedoeling der lijst is niet, dat door ieder op alle vragen een antwoord gegeven

1*

Sluiten