Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

9. Roept de commissie tot wering van schoolverzuim de aansprakelijke personen geregeld op?

10. Hoe denkt gij over de 'werking der commissiën en liaar

invloed ?

11. "Worden de wetsovertreders in uw omgeving voor den

kantonrechter geroepen?

12. Zijn de straffen van dien aard, dat zij het kwaad zullen

keeren ?

13. Indien uw antwoord op de vragen 8, 9 en 11 ontkennend

moet zijn, welke is dan de vermoedelijke oorzaak van het niet nakomen der wet?

14. Hoe is uw oordeel over de termijnen van art. 21 tus-

schen de overtreding en het optreden der autoriteiten?

15. Is het verzuim wegens ziekte toegenomen ?

10. Is er verzuim door gebrek aan kleeding of schoeisel of dooi grooten afstand van de school?

17. Blijven de kinderen langer op school dan voor de wet ?

18. Zijn de klassen beter bezet?

19. "Welken invloed heeft de wet op het onderwijs?

20. "Welk verband is er tussclien den aard van de werk¬

zaamheden der bevolking en liet schoolverzuim?

21. Hoe denkt ge over de bevoegdheid van het hoofd der

school in zake het verleenen van verlof om te verzuimen ?

22. Lijdt de goede verstandhouding tussclien het hoofd en

klasse-onderwijzers daaronder ?

23. Lijdt de goede verstandhouding tussclien het hoofd en

de ouders der leerlingen daaronder?

24. Aan wie moest de beoordeeling van het al of niet ge¬

wettigde van een verzuim volgens uw oordeel overgelaten zijn?

25. Welke vereenvoudigingen zijn er noodig en mogelijk in

de administratie?

20. Welke veranderingen moeten er in de wet aangebracht worden ?

Sluiten