Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

District Amsterdam. „Vooralsnog ligt liet zwaartepunt der wet in de bestrijding van het relatief schoolverzuim.

Volgens de mij verstrekte inlichtingen, want over persoonlijke ervaringen heb ik natuurlijk nog niet te beschikken, kan men te dien opzichte over de uitwerking der wet in het eerste jaar inderdaad tevreden zijn. Het duidelijkste spreekt zich die werking wellicht uit in de snelle daling der onderstaande cijfers:

I

c s

5? • • o •

■P S A § 1° §-3

, -§ g SP '5 ■& s I

Arrondissement. S-S.S e.g 5c £-5

< § § £ « S 2 >

2 S * 60 § £

> I <

Amsterdam I . . 1255 346 110 83

III . . 835 233 104 31

IV . . 600 180 80 40 V . . 786 215 — 27

VI . . 1062 378 — 41

VII . . 1484 423 130 22

Totaal voor 6 arrondissementen . . . 6022 1775 244

Algemeen blijkt ook de gunstige uitwerking der wet uit het feit, dat het te vroeg verlaten der school zoo goed als heeft opgehouden.

Het zij mij vergund aan deze mededeelingen nog eenige algemeene opmerkingen toe te voegen.

Wanneer men in een land, 'waar nog geen leerplicht bestond, te eeniger tijd leerplicht invoert, wanneer dat althans •een beschaafd land is, welks burgers gewoon zijn de wetten te eerbiedigen, dan zal het enkele feit van de wettelijke invoering van den leerplicht, welke overigens de technische •deugden of gebreken der wet mogen zijn, noodzakelijk gunstig

Sluiten