Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onderwijzers, ook der hoogere klassen, zulk onderwijs kan worden gegeven als wensclielijk en bij geregeld schoolbezoek mogelijk is.

< hntrent de werking van de wet op den leerplicht kan ik, niet heel veel gunstigs melden. Een der arrondissementsschoolopzieners zegt daaromtrent: „de zeer lage boeten zijn zonder twijfel oorzaak, dat het relatieve schoolverzuim in dit arrondissement nog zeer groot is.' Zeker is het, dat ik bij mijne schoolbezoeken in Zeeuwsch-Vlaanderen den toestand op vele plaatsen nog alles behalve voorbeeldig vond.

Uit de arrondissementen Goes en Tliolen waren de berichten aanvankelijk niet ongunstig. Een berichtgever zegt: De klassen zijn beter bezet: het verzuim van April tot December heeft opgehouden." „Maar voegt hij er aan toe, „als men voortgaat met de wet te handhaven als tot nu toe, zal het weer spoedig het oude gangetje gaan. De afdeeling Krabbendijlce, zich uitstrekkende over de gemeenten Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde, Schore en Ierseke laat zich in denzelfden geest uit: „Het verzuim is veel verminderd. Te vreezen is echter, dat de vroegere toestand zal terugkeeren, daar overtredingen alleen met het zenden van de wettelijke waarschuwingen worden gestraft." Ook in de gemeenten Ellewoutsdijk, Wolfertsdijk, Ierseke en Schoondijke en Wissenkerke was in 1901 het verzuim blijkens tabel li sterk afgenomen.

Maar het overzicht in tabel A., zou bijna doen vermoeden, dat de kantonrechters in beide arrondissementen besloten hadden de 'wet fiasco te doen maken en dit geschiedde ook, want bij alle mildheid der schoolopzieners in het ^geven van verloven nam liet verzuim toe. Reeds in het begin van 1902 kwamen er berichten uit de afdeelingen als deze: „In het begin van het jaar 1901 was een invloed ten goede merkbaar; na April deed men alsof er geen Leerplichtwet bestond: in meerdere gemeenten was 10—20 °/0 schoolverzuim.

Vervolgingen werden in 1901 niet ingesteld. Men heeft de bevolking leeren sollen met een rijkswet, o.i. een bedenkelijke zaak." Dit bericht kwam uit de afdeeling Tholen, en de

Sluiten