Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Yóór de invoering der wet was een verzuim van 20% en daarboven niet zeldzaam, terwijl dit na de invoering teruggebracht is tot 5 a 6 °/0." 7)e afdeeling Zierikzee deelt mede,, dat in 1902 het procent geregeld schoolgaande kinderen aanzienlijk hooger was dan voor de invoering, dat het procent schoolverzuim in 1901 nog betrekkelijk hoog is geworden dooide leerlingen, die ambtshalve ingeschreven zijn, en de afdeeling Westerschouicen, omvattende de gemeenten: Burgli, Haamstede, lienesse, Xoordwelle, Serooskerke, Ellemeet, Elkerzeeen Duivendijke zegt: „De Leerplichtwet werkt hier over het algemeen goed : slechts enkele ouders verzetten zich er tegen. Werkt de wet een paar jaar, dan zal dat verzet geheel ophouden." Minder beslist drukt zich de afdeeling Oost— Schouwen, omvattende de gemeenten: Brouwershaven, Kerkwerve, Xoord gouwe, Zonnemaire uit in 1902; zij zegt:

„In het algemeen is het schoolverzuim niet zoo groot als vorige jaren. Ieder onderwijzer te platten lande, ten minste in onze landbouwstreek, vindt de invoering zonder een ige overgangsbepaling ten hoogste onpractisch. I)e bevolking zal er eerst na verloop van eenigen tijd ingroeien ; na hoe lang, zal veel afhangen van den ijver van den arrondissementsschoolopziener."

Aan den ijver van den schoolopziener heeft weinig ontbroken. Een blik op tabel A. leert, dat hij minder vrijgevig is geweest in het verleenen van verlof, veel meer processen-verbaal heeft opgemaakt en beter geholpen is door den kantonrechter en aan dien ijver zal het dan ook wel te danken zijn, dat de afdeeling Duireland in het begin van 190-3 kon melden : „Op alle scholen in Duiveland is door de uitvoering der Leerplichtwet de toestand veel verbeterd."

De afdeelingen Zierikzee en Oost—Schouwen constateeren hetzelfde verschijnsel en geven daarbij eere, wien eere toe•kunit. De eerste bericht:

„De wet werkt uitstekend, dank zij onzen ijverigen arrondissenientsschoolopziener. Maar de langzame gang der procedure doet aan de resultaten nog te veel kwaad."

en de tweede:

„Ieder jaar wordt het Or-verzuim minder. Dat is liet ge-

Sluiten