Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T0lg van liet werken van den arrondissenientsschoolopzieneiy die onvermoeid tle wet toepast, statistieken opmaakt, enz. Een •woord van lof komt liem in dezen wel toe."

Het zal wel, vooral met het oog op de scholen in het arrondissement Zierikzee wezen, dat de schoolopziener in het district Goes schreef: (zie Provinciaal verslag van Zeeland over 1902 blz. 143) „Omtrent meerdere dorpsscholen bleek, dat ongeoorloofd verzuim aanmerkelijk slonk, waardoor liet gros der leerlingen meer vrucht genoot van het onderricht. Een gevolg daarvan zal zijn, dat liet peil van het onderwijs ook in hoogere klassen zal stijgen en wanneer in volgende jaren, dank de Leerplichtwet, ook in die klassen het verzuim, vermindert en de klassikale behandeling aan grootere groepen leerlingen dan vroeger ten goede komt, dan mag ook gerekend worden op betere uitkomsten van liet onderwijs aan de volksschool voor hen, die gedurende den door de wet voorgeschreven tijd werkelijk geregeld de school bezoeken.

Terder zegt die schoolopziener omtrent de 'werking der Leerplichtwet in zijn district gedurende 1902 op bladzijde 155 e.v. van hetzelfde verslag: „Wat de werking van de Leerplichtwet betreft moet verklaard worden, dat die wet zeer verschillend werkte in de onderscheidene deelen van mijn ambtsgebied. Terwijl de invloed ten goede reeds zeer merkbaar was in het arrondissement Zierikzee, liet de werking van de wet in de arrondissementen Goes en Tholen nog zeer veel te wenschen over. Bij schoolbezoeken, in die arrondissementen gebracht, vernam ik telkens en telkens weer de klacht, dat de veldarbeiders hun kinderen, evenals voor de invoering der wet, van school hielden zoolang er voor de kinderhanden in het landbouwbedrijf iets te verdienen viel; dat het verzuim in meerdere gemeenten over het algemeen in 1902 niet beduidend minder was dan in 1901 en dat de behandeling der overtredingen, na eindeloos gerekt te zijn, veelal uitliep op vrijspraak, op grond van armoede, of wel eindigde met een veroordeeling tot een geringe geldboete.

„Dat in gemeenten, waar de toepassing van de Leerplichtwet zich op die wijze openbaart, de school al zeer weinig ge-

Sluiten