Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ; maar zij Wijven toch in liaar geheel. Dat verzuim Cal len oP denzelfden tijd) geeft geen aanleiding, dat er veleü

worden." ^ afl°°P ^ leei jaai' niet bevorderd kunnen

T ^ i'TUi!" 19?:1 SChrijft men m,X uit '9 Gravenzande • De Slch we *eeft » het Estland een ommekeer op sehöol-

B in dezl Tl Verzuim a«t. < »P de scholen A en

B m deze gemeente, waar vóór de Leerplichtwet een aanzien

lijk v erzuim was, bestaat nu geen noemenswaard verzuim meer

Ia het eerste jaar hebben we veel overtreders gehad m Jr

luk'dTd °ülVSch°o1 ^ekomen. Xu hadden wij het ge-

Ji te Sohtr'1'0^ 1SSer?t8SCh00l°PZiener en de kautonrechdam de zaak flink aanpakten en in een jaar waren

w, er door. Het tweede jaar werd er geen enkel proces-verbaal meer opgemaakt. Wel moesten de ouders nog voor de

ETSnr 07illg T 8Chool;erzuim tornen; maar daar

" m I I nr 8 m 0rde i8? Neen' het ver-

zuim op de wettig toegestane tijden voor veldarbeid enz. is

ermeerderd. "V oor de Leerplichtwet was veldarbeid verboden beneden 11 jaar, nu vragen ze, als ze pas 10 jaar Z ■?«™ : „(le Westlandsche o„de™5ze„ t.,J„

tevreden zijn met de werking der Leerplichtwet " Een berichtgever uit Naaldwijk wijst verder nog op de ooi-

het bedrT )g Van den tijd Toor verlof in verband met

land „ 1 met dC °Pmerkin?. dat in liet West-

heersclit 6611 JUa eei'bied V°°r Wet en autoiiteit

Helaas, niet uit alle deelen van het district 's Gravenhage komen zulke gunstige bericht™. In Het Handelsblad eest men omtrent Delft in het begin van Juni 1901:

„Het de Leerplichtwet schijnt het hier nog niet te willen gaan De schoolhoofden klagen over de niet-navolging der wet door den schoolopziener. Het komt voor dat kinderen met meer dan honderd schoolverzuimen gewoon weer ter school

a2"rd°raT,ÏJ"e " geWeeSt ZSD' heel

En als de schoolhoofden hun plicht doen, struikelen zij over

Sluiten