Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den schoolopziener, die geen notitie neemt van de klachten. Enkele schoolhoofden maken ook geen duplo van den weekstaat meer, andere laten het bijhouden van staat C eenvoudig schieten, overtuigd als zij zijn dat het toch niets geeft.

Laatst moest een vergadering der commissie tot wering van schoolverzuim afgezegd worden, omdat er niets te behandelen viel. Dat is toch wel wat erg."

In het begin van November 1902 kwam dit bericht uit Delft: „De Leerplichtwet moge, onmiddellijk na hare invoering, in onze gemeente hare meer of minder gewaardeerde werking hebben doen gevoelen, gaandeweg is dat minder geworden, en op het oogenblik is de toestand van dien aard, dat aan de lagere scholen het schoolverzuim weer aan de orde van den dag is.

In het midden latende waar in dezen de fout zit, — zoo daarvan al sprake kan zijn — het is een feit, dat een veroordeeling wegens leerplichtovertreding door den kantonrechter een zeldzaamheid is.

De schoolverzuimen wegens „ziekte"' passeeren aan enkele scholen onbelemmerd in steeds grooter wordend aantal; terwijl aan andere scholen het verzuim, dat niet of moeilijk te controleeren is, eenvoudig onder „verschoonbaar" wordt gerangschikt. Het is bijna chronisch. In liet kort er is te constateeren: eene bedenkelijk ruime opvatting van de bepalingen der Leerplichtwet, welke, zoo zij op eenigszins langen termijn toegepast wordt, de gansche wet tot een doode letter dreigt te maken."

Gelukkig is hierin verandering gekomen. Althans de afdeeling Delft II schrijft in het begin van 1903 :

„De Leerplichtwet wordt in den laatsten tijd strenger uitgevoerd en geeft op alle scholen o.a. dit uitmuntende resultaat, dat het te vroeg verlaten der school niet meer voorkomt. Ook het betrekkelijk schoolverzuim is zeer aanmerkelijk verminderd."

In het district Gouda werkt de Leerplichtwet mede zeer verschillend en de afdeeling Groot—Ammers meldt in 1902: „De invoering der Leerplichtwet heeft zeer gunstig ge-

3

Sluiten