is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport omtrent de werking der leerplichtwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkt op het schoolverzuim; ongeoorloofd schoolverzuim komt zeer weinig voor. "Waren voorheen de 5e en de 6e klasse, vooral in de laatste maanden van het schooljaar, voorde helft ontvolkt, thans heeft men volle klassen."

en in 1903:

„Over het algemeen kan men zeggen, dat de Leerplichtwet in deze omgeving gunstig blijft werken. Ongeoorloofd verzuim komt betrekkelijk weinig voor."

Maar de afdeeling Lisse, die in 1902 kon berichten:

„Door de invoering van de Leerplichtwet is het relatieve schoolverzuim in bijna alle plaatsen uit deze omgeving zeer verminderd; doch het groote voordeel bestaat voor ons hierin, dat de kinderen nu genoodzaakt zijn tot 12- of 13-jarigen leeftijd op de school te blijven, waar het vroeger regel was, <lat ze haar op 10- en 11-jarigen leeftijd gingen verlaten," moest in 1903 melden :

„De slechte uitvoering der Leerplichtwet in het kanton „Haarlemmermeer", waaronder ook Lisse en Hillegom ressorteeren, maakt-, dat vele ouders met deze wet den spot drijven, Ouders van leerlingen, die een jaar achtereen permanent verzuimden, werden veroordeeld tot eene boete van 3 en 5 gulden, terwijl die kinderen in dien tijd met veldarbeid ongeveer f 100 hadden verdiend. De,ouders betalen lachend de geringe boete en — zenden hun kinderen weer naar het veld."

Dezelfde gevolgen dezer wijze van handelen van den kantonrechter deden zich in de gemeente Haarlemmermeer gevoelen. Althans in de Nieuwe Rotterdammer Courant kwam in het begin van Augustus 1902 dit bericht voor:

„Uit de gemeente Haarlemmermeer wordt bericht dat door de werking der Leerplichtwet de verzuimen der scholieren aanzienlijk verminderd zijn, hoewel het aantal wetsovertreders nog weinig afneemt. Vele processen-verbaal komen wel bij het kantongerecht in, doch, dank zij de geringe voortvarendheid van dit college, zijn er nog slechts éénmaal van 3 scholen enkelen tot een geldboete veroordeeld."

De aanvankelijk gunstige berichten uit Haarlem werden