Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teniet gedaan door liet volgende gedeelte uit liet gemeente-

verslap: over 1902:

.,De tabel van liet schoolverzuim toont geen verbetering, integendeel achteruitgang; ziekte is niet alleen de oorzaak daarvan, ook het ongeoorloofd verzuim is vooral op de koste looze scholen grooter dan in 1901. Eveneens is toegenomen het aantal leerlingen dat de school verliet, zonder die geheel doorloopen te hebben. Gevraagd wordt: „Kan het zijn dat de Leerplichtwet reeds als geneesmiddel heeft uitgewerkt, of is wellicht de toepassing ervan niet juist?" En dan wordt gewezen op het volgende: „l)e leerplichtwet werkt te langzaam. Een half jaar soms na de overtreding komt de vervolging en in dien tussclientijd wordt het eene verzuim na het andere gepleegd. Het zijn vooral de hardnekkige verzuimers, die het percentage van het ongeoorloofd verzuim doen stijgen. Zij wachten een vonnis af, en de geringe boete, den ouders opgelegd, is gemakkelijk te betalen met de verdiensten van de vele weken, waarin de school niet werd bezocht." Tegen onwillige ouders wordt meer gestrengheid gewenscht. Ook heeft de wet op den leerplicht het percentage van verzuim wegens ziekte verhoogd. Als vrij zeker mag worden aangenomen, dat er onder de geoorloofde verzuimen ongeoorloofde schuilen."

Uit het Noorderkwartier van Holland kwamen bijna geen klachten over vermindering der aanvankelijke resultaten; alleen de afdeeling Allernaar—Duiten schreef in 190-3:

„Langzamerhand verslapt de indruk door de bepalingen der Leerplichtwet in den aanvang gemaakt. Sommige leerlingen plegen weer dikwijls en lang aaneen willekeurig verzuim, zonder dat de verzorgers vervolgd werden. Evenwel is er nu een proces-verbaal tegen iemand opgemaakt, wat misschien

verbetering zal brengen.'

Het hoofd eener school te Zaandam berichtte de plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs daar ter stede, dat hij bij het in werking treden der wet op de leerplicht gehoopt had, dat het willekeurig verzuim belangrijk zou verminderen, hij werd daarin teleurgesteld door de slappe uit-

3*

Sluiten