Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„iets", „eenigszins", „niet noemenswaard" of met enkele gevallen toegenomen is, een zestal spreekt van een „zeer sterke", „verbazende", „bijzonder groote" toename of van tweemaal en zelfs driemaal zooveel verzuim wegens ziekte. Het antwoord uit een gemeente gaat vergezeld van de opmerking, dat de vermeerdering alleen geconstateerd wordt op de Rostelooze en de Tusscliensehool; op de Burgerschool niet.

Enkele commissiën tot wering van schoolverzuim wijzen er op, dat ontduiking der wet door voorgewende ziekte gemakkelijker te constateeren zou zijn, als de geneeslieeren niet vaak onwillig waren om mede te werken. Konden deze er toe besluiten om een door het hoofd der school verstrekte verklaring eenvoudig van hun handteekening of hun stempel te voorzien, als eeu leerling bij hen aan huis moest komen of als zij dien bezochten, dan zou men met een voorgewende doktersvisite den onderwijzer niet meer om den tuin kunnen leiden.

Een paar vragen hadden ten doel het oordeel te vernemen over enkele middelen, waardoor het verzuim, dat ook onder de wet nog bleef bestaan, zou kunnen verminderen. De eerste is vraag 29 : Zou het oprichten van bewaarscholen en kinderbewaarplaatsen het verzuim verminderen? Op deze vraag kwamen 91 bevestigende en 20 ontkennende antwoorden in. Waar de berichtgevers, die ontkennend antwoordden, eenigenadere toelichting gaven, was die geen andere, ilan (lat de bevolking te zeer verstrooid woonde, om van dergelijke inrichtingen gebruik te kunnen maken. Ook onder hen, die een bevestigend antwoord gaven, waren er eenigen, die meenden, dat de maatregel niet veel zou helpen; doch de meesten geloofden, dat veel verzuim voor oppassen bij jongere kinderen, vooral dat der meisjes, zou verdwijnen. Op plaatsen, waar bewaarscholen zijn, worden kinderbewaarplaatsen zeer noodig geacht en een der hoofden van scholen in Rotterdam wijst er op, dat een lokaal, waar bootwerkers een goedkoop maal konden krijgen het onderwijs ten goede zou komen, daar nu veel kinderen in die gemeente niet geregeld naar school kunnen gaan, omdat zij vader eten moeten brengen.

Een andere vraag, gedaan met hetzelfde doel is vraag 30:

Sluiten