Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een der meest sprekende toevoegingen bij het „neen" is deze: „De wet wordt hier zoodanig gehandhaafd, dat de onderwijzers het woord „Leerplichtwet" tegen nalatige ouders of verzorgers niet meer durven uitspreken, willen zij niet worden uitgelachen."

De plaatselijke commissie van toezicht op het Lager Onderte Amsterdam zegt in haar verslag over 1903 :

„De berichten, die wij dit jaar omtrent de werking der Leerplichtwet ontvingen, zijn niet opbeurend. Het is waar, de hoogere klassen zijn beter bevolkt, maar verder werkt „de kracht der nieuwe leer" maar langzaam. Dezelfde klachten over langzame berechting, waardoor de wet haar doel mist; over onverschilligen, die ondanks veroordeelingen blijven zondigen; over min krachtige uitvoerders, kwamen tot ons. Het schijnt wel, dat de vrees voor de wet meer en meer verdwijnt en zij dus niet haar uitwerking kan hebben op die gezinnen, waarvoor zij voornamelijk bedoeld is."

Uit de verschillende rapporten der hoofden van scholen haalt datzelfde rapport deze staaltjes aan:

„De ouders van een leerling zijn in September tot een geldboete veroordeeld. Xa dien tijd ziju er 8G ongeoorloofde verzuimen, een tweede oproeping voor den kantonrechter laat nog steeds op zich wachten."

„Er blijven nog steeds gevallen bestaan van langdurig verzuim, evenzoo van veelvuldig verzuim (ongeoorloofd). Dit jaar is slechts één veroordeeling uitgesproken."

„Een leerling dezer school is van 28 September om zeer onwettige reden weggebleven. Tot lieden (15 December) is geen vervolging ingesteld."

„Het is voor de ouders geen geheim meer, dat 13-jarigen, die voor het eind van den cursus de school verlaten, door den rechter vrjj wel met rust worden gelaten."

„Het laatste jaar neemt het verzuim iets toe, daar er vele kinderen verzuimen, wier ouders niet vervolgd worden, ofschoon ze reeds lang in de termen vallen."

„Een meisje uit de 6e klasse, leerplichtig tot lo Juli 1904, verzuimde geheel moedwillig alle schooltijden sinds 2 Februari. Yan eenige vervolging heb ik nooit gehoord."

Sluiten