Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•wet daardoor scherper zou ■worden.

Hieronder volgen een paar opmerkingen van berichtgevers, die de termijnen te lang vinden:

„Iemand kan zijn kind eerst zes weken met verlof thuis houden; (hetzij voor welken arbeid, want de aanvragen om verlof voor land- en tuinbouw worden op secretarie afgegeven en de schoolopziener teekent die aanvrage, controle is er niet en misbruik is dus niet uitgesloten* om het op zijn zachtst uit te drukken) op de zes weken verlof kunnen 2 weken vacantie volgen, daarna kan het kind nog, als alles vlug gaat, negen 'weken thuisblijven, voor de aanzegging (art. 21 § -3) komt, of 11 weken voor het eerste proces-verbaal verschijnt, dat is dus een verzuim van 18 weken zonder, of van 20 weken met proces-verbaal, als... alle aanschrijvingen enz. zoo vlug mogelijk plaats hebben. Een proces-verbaal is echter nog geen veroordeeling. Hier althans verzond de schoolopziener half December aan één vader twee verbalen, waarop einde Maart twee veroordeelingen, ieder tot f 0.50 boete volgden. Een slim verzorger, kan dus jaarlijks zijn kind boven de 10 jaar 18 weken ongestraft thuis houden. Zulke verzorgers z\illen er binnen enkele jaren in overvloed zijn."'

„Dat op de lange baan schuiven is m.i. een der hoofdoorzaken van het niet bang zijn voor de wet, en is tevens oorzaak dat de leerlingen, die na het einde van een cursus niet leerplichtig meer zullen zijn de laatste 2, 3, 4 zelfs 5 a 6 maanden ongestraft veel, zeer veel verzuimen. Practisclie ervaring!"

„Die heele zaak schijnt mij veel te omslachtig. Ik vrees, dat men met de aanmaningen van den schoolopziener en de commissiën mettertijd den draak zal zien steken. Mij dunkt het moest kunnen gaan als bij de waterschapsbesturen. Dij het constateereu van overtredingen leggen die boeten op volgens hunne reglementen. Betalen dc overtreders, dan is alles afgedaan; anders komt de kantonrechter er bij te pas, wat betrekkelijk zelden gebeurt. Het recht, dat in dezen de waterschapsbesturen hebben, zou ik aan de commissiën ter bestrijding van schoolverzuim wenschen toegekend te zien. Als secretaris van een waterschap weet ik, hoe snel en practisch dat recht werkt."

6*

Sluiten