Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NH, + H,0 = NHtOH (o)

NH(OH + C03 = NH..HCO, (6)

NH+.HCO» + NaCl = NaHCOs + NH.Cl (c).

Dit Natriumhydrocarbonaat wordt door verhitting ontleed in (watervrije) soda, COa en HjO. De Solvaysoda is mooi zuiver en heeft de gekristalliseerde soda geheel verdrongen. In de laatste tijden wordt ook veel soda gemaakt uit Natronloog.

Daar Natriumcarbonaat sterk alcalisch reageert en door zuren omgezet wordt in andere natriumzouten, gebruikt men het ook veel om zure oplossingen te neutraliseeren, in die gevallen, waar men geen Natriumhydroxyde mag gebruiken (b. v. bij de inversiemethode Clerget).

In gesmolten toestand ontleedt het de meeste zouten. Men maakt hiervan gebruik bij het aantoonen van onoplosbare stoffen (BaSO^ aluminiumsilicaat enz) en noemt dit proces ontsluiten (duitsch aufschliessen).

Trekt men de gesmolten massa na afkoeling met water uit, dan is het natrium gebonden aan de zuurrest (alle Na zouten zijn in water oplosbaar!) en blijft het metaal gebonden aan koolzuur. Door filtratie is dit dus te scheiden. In het filtraat kan men dus de zuurrest aantoonen: in het precipitaat, na oplossing met zoutzuur, het metaal.

Natriumhydrocarbonaat (Vroeger genoemd dubbel koolzure soda), wordt bereid door een sodaloog te behandelen met COi, tot er een neerslag ontstaat. Dit witte poeder is neutraal, oefent geen invloed meer uit op den maagwand en wordt dus veel als geneesmiddel gebruikt (bruispoeder, limonades).

Natriumchloride (keukenzout). Wegens zijn onmisbaarheid voor ons organisme wordt dit op verscheiden wijzen uit zeewater bereid. In tropische streken wordt hetzeewater in groote ondiepe bakken door de zonnewarmte tot droog verdampt (ruw zout, briketten). In gematigde streken wordt het kunstmatig verdampt, door het te laten vloeien door stapels takkenbossen

Sluiten