Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het tast papier, caoutchouc, de huid enz. aan en daarom moet men oplossingen van dit oxydatiemiddel filtreeren over glaswol of asbest.

In neutrale oplossingen ontleedt het zich als volgt: 2 K MnO, + H,,0 = 2 KOH + 2 MnO, + 3 0.

Daar de vloeistof hierbij troebel wordt, werkt men liever in zure oplossingen. Om alle nevenwerking te vermijden, oxydeert men met Kaliumpermanganaat uitsluitend in zwavelzure oplossing. De inwerking is dan :

2 K MnO, + 4 H3SO, = 2 K HSOt +

2 Mn S04 + 3 HjO + 5 0.

Hierbij ontkleurt de vloeistof. Het eindpunt der reactie is bereikt, als één druppel der permanganaatoplossing de vloeistof blijvend rose kleurt.

Een oplossing van het permanganaat gaat natuurlijk door het invallen van stofjes uit de lucht in gehalte achteruit. Men stelt daarom den titer met zuringzuuroplossing. Daar een molecule zuringzuur juist 1 atoom zuurstof noodig heeft ter volledige oxydatie :

H, Q O, + O = H, O + 2 CO,

kan men uit de hoeveelheid verbruikt permanganaat voor een bepaalde hoeveelheid zuringzuur gemakkelijk de sterkte uitrekenen.

Door de kleursverandering, die in permanganaatoplossingen plaats vindt, noemt men deze stof ook dikwijls chameleon minerale of kortweg kameleon.

HOOFDSTUK VI CHROOMGROEP.

§ 1. CHROOM.

Wet. Naam Chromium; Atoomteeken Cr; Atoomgewicht 52,1; Valentie 3, 6.

Sluiten