Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heer Le Fèvre de Montigny is houder van 18 aandeelen, terwijl zijn echtgenoote 21 en zijn kinderen te zamen 16 aandeelen bezitten. In het bezit der maatschappij zijn drie volgestorte aandeelen aan toonder, alsmede 30 a.mdeelen op naam, waarop 10 °/f) is gestort. ') Het zal moeilijk zijn aan dit minder gewettigd bezit thans een einde t3 maken. Feitelijk vermindert dit het aantal uitstaande aandeelen.

Verschillende aandeelen zijn door overdracht in handen der tegenwoordige houders gekomen. Voor zoover is na te gaan zijn de oorspronkelijke vennooten, die aandeelen hebben overgedragen, niet van hunne verantwoordelijkheid ontslagen.

Bij de oprichting werden vijftien oprichters-aandeelen uitgegeven, recht gevende op een winst-aandeel volgens art. 16 der statuten. Deze aandeelen werden afgegeven aan de Heeren: Le Fèvre de Montiuny, L. J. van \ erre, D. de jongh vax POLSBROEK, C. FlEDDERUS en C. J. Schouten ieder drie. Op initiatief van den Heer Ferf, die niet lang geleden zulk een aandeel voor een belangrijk bedrag van den gewezen directeur had gekocht, hebben commissarissen van de nog in hun bezit zijnde oprichters-aandeelen afstand gedaan ten behoeve der maatschappij. De oprichtersaandeelen van de Heeren Ferf, van '\ erre en de Jongh van Polsbroek zijn reeds ontvangen. Die van den Heer Schouten zijn door den Heer Ferf gekocht en om niet aan de Maatschappij afgestaan. Een ander oprichtsrsaandeel, dat door den Heer van Verre was verkocht, is door den houder welwillend afgestaan om de reorganisatie te vergemakkelijken. Die, welke vroeger aan den ontslagen

1) Van deze 80 aandeelen staat één ten name van den Heer G. A. de Graaf, secretaris der directie en staan 29 ten name van den Heer C. D. van Vliet, ambtenaar van de Hollandsche Hypotheekbank. Deze aandeelen zijn ten kantore aanwezig en daarbij zijn in blanco geteekende oversclirijvingsbiljetten gevoegd.

Sluiten