Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal in verband met de daling in waarde der pandbrieven van de Hollandsche Hypotheekbank gerekend moeten worden met een te verwachten aanvraag om suppletie van de zijde

van den Staat.

Daar het gedeelte van het onderpand, dat de maatschappij in inschrijving Grootboek stelt, tegenover de rente, die zij aan hare obligatiehouders heeft te betalen, een renteverlies oplevert, was het niet zeer „kaufmannisch" een hooger gedeelte dan de wet vereischt (d. w. z. -;■) in inschrijving Grootboek te stellen. Gerekend over de totale otficieele waarde van het onderpand werd omstreeks ƒ 27000 nominaal meer dan noodig was in inschrijving Grootboek gesteld.

Na aftrek van de assurantie-premie ontvangt de maatschappij van de borgtochten van rijksambtenaien /4 pCt. Over (rond) ƒ 905,000 geeft dit een jaarlijksche inkomst van f 2.262,50: hiervan ging af aan renteverlies over de inschrijving Grootboek omstreeks ƒ 770 en aan bewaarloon \ooi de ett'ecten, verschuldigd aan den Staat, omstreeks ƒ 50. —, zoodat deze branche een bruto-o ver schot oplevert van ruim ƒ 1430.-. Belast men haar met een evenredig deel der algemeene onkosten, dan sluit zij met een niet onbelangrijk verlies. Het schijnt, dat directie en commissarissen zicli hiervan nimmer rekenschap hebben gegeven.

Daar het niet wel mogelijk is van de borgtochtplichtige ambtenaren met kans op succes eene hoogere premie te

vragen dan Va %- zal het °Pgeven van dezeu tak van bedrijf ernstig moeten worden in overweging genomen; vooral daar zij een belangrijk deel van den arbeid van het personeel in beslag neemt en dit, bij het wegvallen van dezen tak, in aantal zou kunnen worden verminderd.

Behalve voor de rijksambtenaren werden door de maatschappij reeds spoedig ook voor ambtenaren van gemeenten en gemeentelijke banken van leening borgstellingen % erstrekt. Daarnevens loopen nog steeds zakelijke borgstellingen

Sluiten