Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na aftrek der assurantie wordt van deze borgtochten jaarlijks ontvangen ongeveer 7/8 pCt. Over rond ƒ 800.000 maakt dit f 7000. Hiervan behoefde, behalve het bewaarloon ten behoeve van den Staat van 1 '2 0 0o (^er verpande effecten of omstreeks ƒ150, slechts in mindering te komen een renteverlies van ± f 270 over ƒ 35.000 inschrijving 3 pCts. Grootboek. In werkelijkheid werd echter een renteverlies van ƒ 1520 geleden over ƒ 200.000; m. a. w. er werden ongeveer f 1250 onoordeelkundig weggeworpen.

Daar op de effecten, voor zoover zij boven pari stonden, eveneens een klein renteverlies geleden werd en hiervoor bovendien, voor zoover zij overvloedig gedeponeerd waren, onnoodig bewaarloon werd betaald, werd de winst, die op dit deel van het bedrijf had kunnen worden behaald, door roekeloosheid met ongeveer >/4 verminderd. Brengt men een evenredig deel der algemeene onkosten in rekening, dan levert ook deze branche verlies op.

Op aandringen der Commissie werd den Minister van Financiën teruggaaf van een deel van het gedeponeerde onderpand gevraagd. Hierop werd eene gunstige beschikking ontvangen. Er zal overwogen dienen te worden of door eene kleine verlaging van de premie dit onderdeel van het bedrijf niet voor uitbreiding vatbaar is.

Van vóclr 1902 dagteekenen enkele zakelijke borgstellingen ten behoeve van accijns-plichtigen ten bedrage van ƒ 38.566,50°.

Voorts werden enkele borgstellingen verstrekt ten behoeve van geëmployeerden van bijzondere personen of vennootschappen. Deze worden, voor zoover zij in zakelijke onderpanden gesteld worden, in den regel gedeponeerd bij de Kasvereeniging. Het bedrag hiervan was (met inbegrip van de persoonlijke) op 31 Dec. j.1. ƒ 136.614,38.

Er blijkt hieruit reeds, dat er borgstellingen zijn waar-

Sluiten