Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd-agenten maakten tegen deze hooge provisie bezwaar en stelden voor die terug te brengen op */4 pCt. Zonder opgaaf van eenig motief, werd toen uit Amsterdam deze premie gereduceerd tot 3/8 pCt. Men had bij eene eenvoudige berekening kunnen nagaan, dat bij dit tarief de cautions préalables een verlies moesten opleveren en dat dit slechts in de minderheid der gevallen, waarin aan den voorloopig gecautioneerde het werk gegund werd, werd ingehaald. De hoofd-agenten konden het bedoeld verlies niet nagaan, aangezien zij stelselmatig onbekend werden gehouden met de lasten, die op het bedrijf drukten.

Deze cauties worden meestal in baar — en slechts bij uitzondering in effecten gesteld. Het eventueele koersverschil op de effecten is voor rekening van den contractant

Een eigenaardigheid is dat de vervaldagen niet op enkele algemeen bepaalde data vallen, doch zich regelen naar den dag van het afsluiten der contracten. Trouwens wordt te Amsterdam, behalve voor de ambtenaars-borgtochten, diezelfde minder gelukkige regeling gevolgd.

Aan verschillende entrepreneurs werden toezeggingen tot het verleenen van borgtochten tot een zeker maximum gedaan, waarover tijdens het onderzoek der commissie (20 Maart 1906) nog voor + ƒ 1.800.000 niet was beschikt.

De vraag in hoeverre de bank verplicht zou kunnen worden cauties tot aan het volle bedrag der door haar gedane toezeggingen te verleenen, werd op verzoek der commissie aan het oordeel van een advocaat onderworpen. Het antwoord luidde bevestigend, natuurlijk tenzij er zou kunnen worden aangetoond, dat aan de voorwaarden der toezegging niet was voldaan.

Bij de cauties in effecten, wordt onmiddellijk een depotbewijs afgegeven. Aangezien uit het rapport van den accountant niet duidelijk was of de bewijzen aanwezig zijn, heeft de commissie deze gecontroleerd en in orde bevonden.

Sluiten