Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezer posten zijn persoonlijke borgtochten van de maatschappij zonder onderpand.

4U alle persoonlijke borgtochten ten bedrage van/"26.400, die de maatschappij aanging tegenover den Staat ten behoeve van medische studenten, die, daar het Rijk hunne opleiding bekostigde, verplicht zijn, op straffe van teruggaaf dezer kosten, een zeker aantal jaren in rijksdienst door te brengen.

Er zal getracht moeten worden de verschillende niet verzekerde posten alsnog ter verzekering te doen aannemen.

Alle Belgische posten, alsmede deNederlandsche, behoudens de vermelde uitzonderingen, zijn verzekerd bij de Nat. Borg Maatschappij. Wat over het contract met deze assuranfciemaatschappij in ons eerste rapport werd opgemerkt, geldt ook hier.

Twee vragen liggen ten aanzien der thans gevolgde wijze van verzekering voor de hand, en wel: 1° of de tarieven der N.B.M. concurreerend zijn en 2U of de organisatie en het weerstandsvermogen dier maatschappij voldoende zekerheid opleveren voor de nakoming harer verplichtingen, niet alleen in de naaste toekomst, maar vooral ook op den langen duur.

Wat de tarieven betreft merkt de commissie, naar aanleiding van hetgeen op bl. 28 van het eerste rapport werd meegedeeld, nog op, dat in de tarieven niet alle plaatselijke verschillen zijn veronachtzaamd.

Wat de tweede vraag aangaat, kan de commissie verklaren, dat het bestuur der N.B.M. tot de meest loyale opening van zaken door een onderzoek van deskundigen bereid is. De commissie heeft echter gemeend om meer dan één reden met de N.B.M. niet in onderhandeling te moeten treden over mogelijke wijziging van het loopende contract. Zij achtte — gegeven de min of meer onzekere omstandigheden, waarin de M. v. Z. thans verkeert — het oogenblik

Sluiten