Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van '/♦ %i welke jaarlijks berekend werd over het totaal bedrag, waarmede het uitstaande obligatiekapitaal was vooruitgegaan. Deze commissie werd verdeeld tussclien vier coinmissionnairskantoren. Dit '/4 °/0 beliep in de laatste jaren gemiddeld ongeveer f 5000. De betaling daarvan moet worden beschouwd als eene vergoeding voor in de eerste jaren der maatschappij aan haar bewezen diensten. De commissie meent, dat er geen reden is met het geven hiervan door te gaan. De maatschappij is niet verplicht en dus onder de gegeven omstandigheden ook niet gerechtigd deze vergoeding te blijven uitkeeren.

Gelijk boven reeds met een enkel woord werd gezegd, werden bij het sluiten der boeken telken jare fictieve overboekingen naar de rekening borgstellingen gedaan, die daardoor voor een veel te groot bedrag in het debet der balans kwam te staan. Per 1 Januari werden die fictieve overboekingen naar de diverse rekeningen, vanwaaruit zij waren geschied, weer teruggeboekt.

Natuurlijk hebben deze overboekingen over 1905 niet meer plaats gevonden.

BOEKHOUDING VAN HET HOOFDAOENTSCHAP TE BRUSSEL.

Zooals boven werd gezegd, werden de boeken van het Brusselsche agentschap te Amsterdam gehouden. Wij brengen in herinnering, dat hierin verandering zal moeten komen. Buitenlandsche vennootschappen, die in België een filiaal hebben zullen daarover eene afzonderlijke boekhouding moeten voeren in België zelf. Bovendien zal tegenover den fiscus een in België wonende verantwoordelijke vertegenwoordiger moeten worden aangesteld.

Er zal moeten worden overwogen of onder deze omstandigheden het niet de voorkeur zal verdienen ook van het Belgische kantoor eene zelfstandige naamlooze vennootschap te maken.

Sluiten